Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:1530 Utkom från trycket den 23 december 2011Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk;utfärdad den 15 december 2011.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk dels att 6, 9, 11 och 13 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.6 §6 § Senaste lydelse 2010:1991. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.9 §9 § Senaste lydelse 2010:196. Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 1 november året innan bidraget betalas ut.En kommun medmindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.10 a §10 a §Statsbidraget enligt 9 § får sättas ned om kommunen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.11 §11 §Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår.13 §13 §Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §.BilagaSenaste lydelse 2010:1991. Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde
Kommun
Förvaltningsområde
Borås kommun 
Finska 
Dorotea kommun 
Samiska 
Gävle kommun 
Finska 
Göteborgs kommun 
Finska 
Hofors kommun 
Finska 
Hällefors kommun 
Finska 
Kalix kommun 
Finska och meänkieli 
Karlskoga kommun 
Finska 
Krokoms kommun 
Samiska 
Lindesbergs kommun 
Finska 
Norrköpings kommun 
Finska 
Norrtälje kommun 
Finska 
Skinnskattebergs kommun 
Finska 
Skövde kommun 
Finska 
Sundbybergs kommun 
Finska 
Surahammars kommun 
Finska 
Trollhättans kommun 
Finska 
Umeå kommun 
Finska 
Västerås kommun 
Finska 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2013.På regeringens vägnarERIK ULLENHAGMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)