Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:236

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar;
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

Ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor. Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor.

Ett institut för elektroniska pengar som även driver annan verksamhet än utgivning av elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § 2 ska lämna separata redovisningsuppgifter över den verksamhet som omfattar utgivning av elektroniska pengar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:236

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)