Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:946

Utkom från trycket den 3 december 2013
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

1)

Jfr rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk (EGT L 306, 23.11.2011, s. 41, Celex 32011L0085).

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att 4, 7 och 13 §§, rubriken närmast före 4 § och bilagan ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 15 och 16 §§, samt närmast före 5, 5 b, 5 c, 5 d och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet

 1. blir så enkelt som möjligt,

 2. står i proportion till användarnas behov, och

 3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt använda uppgifter ur befintliga register.

Näringsidkare

Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 1. namn och person- eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,

 2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,

 3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

 4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken samt vakanser,

 5. lagerhållning,

 6. investeringar,

 7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor och tjänster,

 8. priser för varor och tjänster,

 9. intäkter och kostnader,

 10. import och export,

 11. energiåtgång,

 12. tillgångar och skulder,

 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,

 14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och

 15. miljöskyddskostnader.

Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken lämna uppgifter om

 1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,

 2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verksamheten, och

 3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som används i verksamheten.

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet

Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4.

Kommuner och landsting

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt uppgifter om

 1. preliminära och definitiva årliga bokslut,

 2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

 3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid utgången av samma tertial,

 4. kommun- och landstingsägda företag, och

 5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad verksamhet.

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa.

Kommunalförbund

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för dessa.

2) När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om

2)

Senaste lydelse 2012:717.

 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,

 2. vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas på,

 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,

 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,

 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,

 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,

 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och

 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

3) De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.

3)

Senaste lydelse 2001:997.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek, statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan avgift.

Bemyndiganden

En statistikansvarig myndighet får inom sitt verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna förordning.

Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna

 1. i 13 § första stycket, och

 2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndigheter.

Bilaga4)

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för respektive område

Officiell statistik

 

Ansvarig myndighet

 

ARBETSMARKNAD

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:946

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)