Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1015

Utkom från trycket den 13 december 2013
Lag om ändring i budgetlagen (2011:203);
utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om budgetlagen (2011:203)

1)

Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:KU1, rskr. 2013/14:83.

2)

Jfr rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk (EUT L 306, 23.11.2011, s. 41–47, Celex 32011L0085).

dels att 9 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 4 och 5 §§, samt närmast före 9 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Regeringen ska i budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen redovisa prognoser över den makroekonomiska utvecklingen, statens inkomster och utgifter, statens lånebehov, utgifterna under utgiftstaket och den offentliga sektorns inkomster, utgifter och skulder.

Prognoserna ska omfatta det innevarande budgetåret och de tre därpå följande åren och baseras på väl specificerade förutsättningar.

Regeringen ska i den ekonomiska vårpropositionen redovisa en bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

Utvärdering

Regeringen ska regelbundet redovisa en utvärdering av de prognoser som anges i 3 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1015

Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)