Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden

Utkom från trycket den 27 maj 2014
utfärdad den 15 maj 2014.

Denna lag innehåller bestämmelser om när beslut i ett regeringsärende får fattas av ett statsråd i enlighet med 7 kap. 3 § andra stycket regeringsformen.

I 3 § anges i vilka frågor beslut får fattas enligt denna lag. Ett sådant beslut får fattas endast om ärendet är brådskande och beslutsformen inte är olämplig med hänsyn till det som ärendet avser eller av andra skäl.

Beslut enligt denna lag får fattas i frågor om

  1. Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering,

  2. totalförsvarspliktigas inkallelse och tjänstgöring i Försvarsmakten,

  3. utbildning i utlandet enligt lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete,

  4. svenska örlogsbesök i utlandet och flygningar till utlandet med svenska militära luftfartyg,

  5. tillträde till svenskt territorium för utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon samt uppehåll på svenskt territorium för utländska statsfartyg, och

  6. övningar av en främmande stats militära styrka på svenskt territorium samt undantag från vapenlagen (1996:67) enligt 11 kap. 3 § vapenlagen.

SFS 2016:648

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:341

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014, då lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden ska upphöra att gälla.

SFS 2016:648

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.