Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:485

Utkom från trycket den 17 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 10 och 11 §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

Riksbanken får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 9 § första och andra styckena ska lämnas till Riksbanken i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån. Innan Riksbanken meddelar sådana föreskrifter ska banken samråda med Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån.

Riksbanken får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 9 § tredje stycket ska lämnas till Riksbanken i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:485

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)