Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:866

Utkom från trycket den 1 juli 2014
Lag om ändring i budgetlagen (2011:203);
utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om budgetlagen (2011:203)

1)

Prop. 2013/14:173, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.

dels att rubriken närmast före 9 kap. 2 § ska utgå,

dels att nuvarande 9 kap. 2 § ska betecknas 2 kap. 1 a §,

dels att den nya 2 kap. 1 a §, 2 kap. 3 § och 10 kap. 3 § samt rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 2 § och 9 kap. 3 § ska lyda ”Utgiftstak samt preliminära inkomstberäkningar och utgiftsramar” respektive ”Prognoser”,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 §, samt närmast före 2 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Budgetpolitiska mål och riktlinjer

Om riksdagen har beslutat om ett sådant överskottsmål som avses i 1 §, ska regeringen vid minst två tillfällen under året för riksdagen redovisa hur målet uppnås. Regeringen ska då beakta effekterna av beslutade och för riksdagen presenterade budgetpolitiska åtgärder.

Regeringen ska vid en bedömd avvikelse från målet även redogöra för hur en återgång till målet ska ske.

Regeringen ska i budgetpropositionen lämna förslag till preliminära inkomstberäkningar och utgiftsramar för det andra och tredje tillkommande budgetåret.

Utvärdering

Regeringen ska se till att en utvärdering utförs av hur de budgetpolitiska målen uppnås.

Regeringen ska i budgetpropositionen lämna en redovisning av de resultat som uppnåtts i verksamheten i förhållande till de av riksdagen beslutade målen. Redovisningen ska vara anpassad till utgiftsområdena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:866

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)