Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:992

Utkom från trycket den 8 juli 2014
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

3 §

I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

 1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 2. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 3. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 4. 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

 5. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

 6. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 7. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

 8. 14 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

 9. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

 10. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 11. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och

 12. artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/20122)

  2)

  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

  .

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:992

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)