Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1432 Utkom från trycket den 9 december 2014Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);utfärdad den 27 november 2014.Regeringen föreskriver i fråga om avgiftsförordningen (1992:191) dels att 5, 10 och 25 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 25 b §, av följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2011:216. En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen.Om inte regeringen har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får myndigheten själv, upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna om inte regeringen har föreskrivit något annat.10 §10 § Senaste lydelse 2011:216. Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass
Avgift kronor
250 
700 
1 350 
2 300 
3 700 
5 700 
8 500 
12 700 
19 000 
10 
38 000 
Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass tillämpas för myndighetens ansökningsavgifter och meddela regeringen när det finns behov av att byta avgiftsklass.25 a §25 a § Senaste lydelse 2011:216. En myndighet som får disponera inkomster från avgiftsbelagd verksamhet ska balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning.Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.Har det uppkommit ett underskott i avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.25 b §25 b §En myndighet som redovisar belastande avgifter i en offentligrättslig verksamhet med bestämt ekonomiskt mål mot en inkomsttitel ska meddela regeringen om det ackumulerade över- eller underuttaget i den verksamheten uppgår till mer än 10 procent av de avgiftsintäkterna under räkenskapsåret.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)