Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:267

Utkom från trycket den 26 maj 2015
Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden;
utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att rubriken till lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden samt 1–7 §§ ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193.

Lag om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden2)

3) I denna lag ges bestämmelser som behövs för att EU:s strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden ska kunna genomföras i Sverige.

3)

Senaste lydelse 1999:1316.

Med EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden avses i denna lag EU:s förordningar om

  1. stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden, och

  2. stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

4) Tillsyn och annan kontroll över att reglerna i EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

4)

Senaste lydelse 1999:1316.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

5) För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i sådan verksamhet eller i samband med hantering av sådana produkter som stödet avser. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

5)

Senaste lydelse 1998:564.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela förelägganden som kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna bedrivas.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

Bestämmelserna i 3 § första stycket och andra stycket första meningen gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer som är utsedda av dessa institutioner.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska bedrivas.

6) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på belopp enligt EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska återbetalas.

6)

Senaste lydelse 1999:1316.

7) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter ska tas ut för tillsynen enligt denna lag.

7)

Senaste lydelse 1999:1316.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:267

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)