Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:739

Utkom från trycket den 27 juni 2016
Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt;
utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:121, bet. 2015/16:KU25, rskr. 2015/16:291.

1 §

2) Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

2)

Senaste lydelse 1997:553.

  • kommunfullmäktige,

  • landstingsfullmäktige,

  • styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund,

  • förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och

  • indelningsdelegerade.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:739

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)