Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1119

Utkom från trycket den 6 december 2016
Lag om ändring i riksdagsordningen;
utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i riksdagsordningen ska införas en ny tilläggsbestämmelse, tilläggsbestämmelse 5.2.2, och närmast före tilläggsbestämmelsen 5.2.2 en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.

Registrering och hantering av gåvor

Tilläggsbestämmelse 5.2.2

Bestämmelser om registrering och hantering av gåvor mottagna av ledamöter finns i lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN
MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)