Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:678

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i riksdagsordningen
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i riksdagsordningen ska föras in en ny paragraf, 13 kap. 14 a §, en ny tilläggsbestämmelse, 13.14 a.1, och närmast före 13 kap. 14 a § och tilläggsbestämmelse 13.14 a.1 nya rubriker av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner består av en ordförande och fyra andra ledamöter, varav en ska vara ordförandens ersättare. De väljs var för sig av riksdagen året före ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Minst en av de övriga ledamöterna ska ha varit statsråd, och minst en av dem ska ha varit statssekreterare.

Beredning av val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Tilläggsbestämmelse 13.14 a.1

Konstitutionsutskottet ska bereda val av ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:678

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. I stället för vad som anges i 13 kap. 14 a § första stycket andra meningen sker val av ledamöter första gången 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN
HELÉNE FRITZON
(Justitiedepartementet)