Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:956 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)Utfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 4 § avgiftsförordningen (1992:191) ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2011:216. En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahållatidskrifter och andra publikationer,informations- och kursmaterial,konferenser och kurser,rådgivning och annan liknande service,lokaler,utrustning,offentlig inköps- och resurssamordning,automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,upplysningar per telefon, om denna service går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (2017:900), ochtjänsteexport.Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)