Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:956

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 § avgiftsförordningen (1992:191) ska ha följande lydelse.

4 §

  1) En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla

  1)

  Senaste lydelse 2011:216.

 1. tidskrifter och andra publikationer,

 2. informations- och kursmaterial,

 3. konferenser och kurser,

 4. rådgivning och annan liknande service,

 5. lokaler,

 6. utrustning,

 7. offentlig inköps- och resurssamordning,

 8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,

 9. upplysningar per telefon, om denna service går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (2017:900), och

 10. tjänsteexport.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:956

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)