Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1344

Publicerad den 2 juli 2018
Förordning om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 4 § internrevisionsförordningen (2006:1228) ska ha följande lydelse.

1) Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

1)

Senaste lydelse 2007:1283.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1344

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)