Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1544 Publicerad den 10 september 2018Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)Utfärdad den 30 augusti 2018Regeringen föreskriver att 7 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1999:899. Myndigheten ska vart tredje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut.Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift.Om det finns särskilda skäl får Ekonomistyrningsverket medge undantag från samrådsskyldigheten.15 §15 § Senaste lydelse 1994:356. En myndighet ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 16–22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar utkopia eller avskrift av allmän handling,utskrift av upptagning för automatisk databehandling,kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, ellersådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)