Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1544

Publicerad den 10 september 2018
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 7 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Myndigheten ska vart tredje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut.

1)

Senaste lydelse 1999:899.

Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift.

Om det finns särskilda skäl får Ekonomistyrningsverket medge undantag från samrådsskyldigheten.

15 §

    2) En myndighet ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 16–22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut

    2)

    Senaste lydelse 1994:356.

  1. kopia eller avskrift av allmän handling,

  2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,

  3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller

  4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.

När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1544

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)