Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1906

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

1)

Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:19.

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,

dels att 7 § ska ha följande lydelse.

7 §

Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra sin skyldighet enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Detta gäller dock inte kommuner och landsting.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1906

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)