Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:878

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

1 §

2) Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

2)

Senaste lydelse 2016:739.

  • kommunfullmäktige,

  • regionfullmäktige,

  • styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, en region eller ett kommunalförbund,

  • förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och

  • indelningsdelegerade.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:878

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)