Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:908

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2) Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Europeiska kommissionen:

2)

Senaste lydelse 2013:945.

  1. näringsidkare,

  2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,

  3. stiftelser och ideella föreningar, samt

  4. kommuner, regioner och kommunalförbund.

Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:908

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)