Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:934

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 och 7 §§ lagen (2008:962) om valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

5 §

Med offentligt styrda organ avses sådana bolag och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell karaktär, och

  1. som till största delen finansieras av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,

  2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller

  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.

7 §

Med upphandlande myndighet avses en kommunal myndighet.

Vid tillämpningen av denna lag ska med upphandlande myndigheter likställas

  1. beslutande församlingar i kommuner och regioner,

  2. offentligt styrda organ som avses i 5 §,

  3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, och

  4. sammanslutningar av flera organ enligt 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:934

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)