Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:774

Publicerad den 11 september 2020
Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen
Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2019/20:KU25, rskr. 2020/21:1.

2) Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift att biträda riksdagen.

2)

Senaste lydelse 2020:110.

Riksdagsförvaltningen ska

 1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamöterna och partikanslierna,

 2. svara för de myndighetsfunktioner och förvaltningsuppgifter som anges i 14 kap. 2 § riksdagsordningen,

 3. informera om riksdagens arbete och frågor som rör EU och

 4. vårda och bevara de byggnader och samlingar som riksdagen och Riksdagsförvaltningen disponerar.

Riksdagsförvaltningen ska därutöver biträda riksdagens nämndmyndigheter enligt vad som sägs i 2 och 7 a §§. Riksdagens nämndmyndigheter är

 1. Partibidragsnämnden,

 2. Riksdagens arvodesnämnd,

 3. Statsrådsarvodesnämnden,

 4. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner,

 5. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn,

 6. Riksdagens överklagandenämnd,

 7. Valprövningsnämnden, och

 8. Riksdagens ansvarsnämnd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:774

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)