Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:834

Publicerad den 13 oktober 2020
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Utfärdad den 8 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) ska införas en ny paragraf, 8 kap. 7 §, av följande lydelse.

1)

Framst. 2019/20:RB3, bet. 2020/21:FiU7, rskr. 2020/21:5.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

Riksbanken får, efter riksdagens godkännande, finansiera internationella organs verksamhet om denna har anknytning till Riksbankens verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:834

Denna lag träder i kraft den 1 november 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)