Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:892

Publicerad den 13 oktober 2021
Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
Utfärdad den 7 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden2) ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:187, bet. 2021/22:MJU3, rskr. 2021/22:5.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2015:267.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 837/2007 att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:892

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)