Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1118

Publicerad den 1 december 2021
Lag om ändring i riksdagsordningen
Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

1)

Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.

dels att 13 kap. 19 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 13 kap. 19 § ska utgå,

dels att 4 kap. 3 och 5 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 23 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 1, 15 och 18 §§, tilläggsbestämmelserna 3.8.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.13.1, 9.5.1, 13.8.1, 13.11.2 och 13.18.1–13.18.3 samt rubriken närmast före 13 kap. 18 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 17 a §, två nya tilläggsbestämmelser 4.5.2 och 12.13.1 samt närmast före 9 kap. 17 a § och tilläggsbestämmelserna 4.5.2 och 12.13.1 nya rubriker av följande lydelse.

Tilläggsbestämmelse 3.8.1

Talmannen lämnar efter samråd med gruppledarna förslag till kammaren inför beslut enligt 8 §.

Varje partigrupp som avses i 3 kap. 5 § ska utse en särskild företrädare (gruppledare) som ska samråda med talmannen om arbetet i kammaren i enlighet med bestämmelser i denna lag.

Partigrupperna ska utse en eller flera personliga ersättare för gruppledaren (vice gruppledare).

Ordförandekonferensen överlägger i frågor av gemensamt intresse för verksamheten i kammaren, utskotten och EU-nämnden.

Ordförandekonferensen får sammanfatta resultatet av sina överläggningar i slutsatser.

Tilläggsbestämmelse 4.5.1

Ordförandekonferensen består av talmannen som ordförande, de vice talmännen samt utskottens och EU-nämndens ordförande.

Om talmannen är förhindrad att närvara vid ett sammanträde, inträder någon av de vice talmännen som ordförande.

Information om slutsatserna

Tilläggsbestämmelse 4.5.2

Slutsatserna av överläggningarna i ordförandekonferensen ska göras tillgängliga för utskotten och EU-nämnden.

En ledamot har rätt till arvode för sitt uppdrag av allmänna medel. Ytterligare bestämmelser om arvode och ekonomiska villkor samt om återkrav och jämkning av arvode och andra ersättningar för ledamöter och ersättare finns i lag.

Tilläggsbestämmelse 6.2.1

Talmannen ska inför ett beslut enligt 2 § samråda med gruppledarna.

Tilläggsbestämmelse 6.13.1

Prövning av ett yrkande om folkomröstning i en grundlagsfråga, en fråga enligt 6 kap. 3 § regeringsformen om statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen, ett förslag till ny statsminister eller ett yrkande om misstroendeförklaring ska tas upp som första punkt på föredragningslistan. Om mer än en sådan prövning ska äga rum vid ett sammanträde, ska de tas upp i den ordning de nu har angetts. Talmannen får bestämma en annan ordning mellan prövning av en fråga enligt 6 kap. 3 § regeringsformen och prövning av ett yrkande om misstroendeförklaring.

Talmannen får efter samråd med gruppledarna besluta att en debatt utan samband med annan handläggning ska äga rum vid ett sammanträde med kammaren. En sådan debatt får begränsas till ett särskilt ämne eller delas in i avsnitt efter ämne och begränsas till olika kategorier av talare.

Tilläggsbestämmelse 9.5.1

Budgetpropositionen ska lämnas senast den 20 september.

De år då val till riksdagen hålls i augusti eller september ska budgetpropositionen i stället lämnas senast

 • tre veckor efter det att riksdagen vid omröstning enligt 6 kap. 3 § regeringsformen har funnit att statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen, eller

 • tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, om ett regeringsskifte har ägt rum.

Trots bestämmelserna i andra stycket får budgetpropositionen inte lämnas senare än den 15 november under år då den dagen infaller måndag-torsdag och i andra fall inte senare än den torsdag som infaller närmast före den 15 november. Budgetpropositionen behöver aldrig lämnas tidigare än den 20 september.

Beredning av framställningar

Innan riksdagsstyrelsen gör en framställning hos riksdagen ska den inhämta behövliga upplysningar och yttranden.

När en riksdagsledamot lämnar riksdagen eller utses till talman eller till statsråd upphör de uppdrag som förutsätter ledamotskap av riksdagen och som ledamoten är vald till av riksdagen, om inte annat är föreskrivet.

Om en riksdagsledamot lämnar sin partigrupp, upphör ledamotens uppdrag i ett organ eller en delegation som anges i en tilläggsbestämmelse till denna paragraf.

Uppdrag som upphör när en ledamot lämnar sin partigrupp

Tilläggsbestämmelse 12.13.1

De uppdrag som avses i 13 § andra stycket är uppdrag i

 • utskott,

 • EU-nämnden,

 • delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol),

 • delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),

 • delegationen till Europarådets parlamentariska församling,

 • konvent för fördragsändringar inom Europeiska unionen,

 • krigsdelegationen,

 • Nordiska rådets svenska delegation,

 • Riksbankens fullmäktige,

 • riksdagens råd för Riksrevisionen,

 • Riksdagens överklagandenämnd,

 • riksdagsstyrelsen,

 • Utrikesnämnden, och

 • valberedningen.

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • riksdagens ombudsmän (2–4 §§),

 • Riksrevisionen (5–8 §§),

 • Utrikesnämnden och krigsdelegationen (9–12 §§),

 • nämnder (13–17 §§),

 • delegationer till mellanfolkliga organisationer (18 §),

 • andra uppdrag som tillsätts genom val av riksdagen (20–23 §§), och

 • åtal (24 §).

Tilläggsbestämmelse 13.8.12)

Konstitutionsutskottet och finansutskottet ska bereda val av riksdagens råd för Riksrevisionen.

Av det sammantagna antalet ledamöter och suppleanter i rådet ska hälften nomineras av konstitutionsutskottet bland dess ledamöter och suppleanter och den andra hälften av finansutskottet bland dess ledamöter och suppleanter. Nomineringen av ordförande och en eller flera vice ordförande ska göras med minst en person från vardera utskottet.

Utskotten får lägga fram en gemensam lista om förslaget är enhälligt.

Tilläggsbestämmelse 13.11.2

Bestämmelserna i 7 kap. 16 och 20 §§ samt tilläggsbestämmelserna 7.15.1 andra stycket och 7.15.3–7.15.4 tillämpas på krigsdelegationen när den inte är i riksdagens ställe.

3) Riksdagens arvodesnämnd består av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess att ett nytt val till nämnden har ägt rum. Suppleanter ska inte utses.

3)

Senaste lydelse 2018:605.

Riksdagen väljer särskilt en ersättare för ordföranden. Valet av ersättare gäller för samma tid som för ordföranden.

Ordföranden och hans eller hennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Val och beslut om delegationer och årlig redogörelse

Om det har träffats en internationell överenskommelse om att riksdagen bland sina ledamöter ska välja ledamöter i en delegation till en mellanfolklig organisation, får bestämmelser om detta införas i en tilläggsbestämmelse till denna paragraf. Delegationer som väljs av kammaren ska årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen.

Talmannen får efter samråd med gruppledarna

 • besluta att riksdagsledamöter ska delta i ett internationellt parlamentariskt samarbete som inte bygger på en sådan överenskommelse som anges i första stycket,

 • utse ledamöter i delegationen, och

 • besluta hur den ska redovisa sin verksamhet.

Tilläggsbestämmelse 13.8.14)

Riksdagen väljer årligen 20 ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation. Delegationen väljs efter riksmötets inledande för tiden till dess att ett nytt val av delegationen har ägt rum.

Tilläggsbestämmelse 13.8.25)

Riksdagen väljer sex ledamöter i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling. Delegationen väljs för tiden från den 1 november samma år som val till riksdagen ägt rum till motsvarande tidpunkt efter nästa val.

En ledamot av eller en suppleant i delegationen som har lämnat riksdagen i samband med ett riksdagsval får kvarstå under den återstående delen av delegationens valperiod.

Tilläggsbestämmelse 13.18.36)

Riksdagen väljer åtta ledamöter i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Delegationen väljs för riksdagens valperiod.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1118

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN
MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)