Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1119

Publicerad den 1 december 2021
Lag om ändring i budgetlagen (2011:203)
Utfärdad den 25 november 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om budgetlagen (2011:203)

1)

Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44.

dels att rubriken till 11 kap. och 11 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 §, av följande lydelse.

Genomförande av statens budget

Om riksdagen senast en vecka före det följande budgetårets början inte har beslutat om anslag för ett visst ändamål får regeringen i den omfattning som behövs vidta åtgärder för att den senaste budgeten med de ändringar som följer av andra beslut av riksdagen ska gälla till dess att riksdagen beslutar om anslag.

Regeringen meddelar föreskrifter om genomförandet av statens budget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1119

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)