Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:61

Publicerad den 1 februari 2022
Lag om ändring i lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden
Utfärdad den 27 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1, 2 och 6 §§ lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:48, bet. 2021/22:NU7, rskr. 2021/22:130.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2015:267.

3) Denna lag kompletterar sådana EU-förordningar som innehåller bestämmelser om stöd från

3)

Senaste lydelse 2015:267.

  1. Europeiska regionala utvecklingsfonden,

  2. Europeiska socialfonden,

  3. Europeiska socialfonden+,

  4. Fonden för en rättvis omställning, och

  5. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Regeringen ska i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.

4) Tillsyn och annan kontroll över att de EU-förordningar som lagen kompletterar följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

4)

Senaste lydelse 2015:267.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

5) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på stödbelopp som lämnats ur de fonder som anges i 1 § första stycket, om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska återbetalas.

5)

Senaste lydelse 2015:267.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:61

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN SÄTHERBERG
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)