Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:250

Publicerad den 6 april 2022
Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken
Utfärdad den 31 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska införas en ny paragraf, 18 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:92, bet. 2021/22:FiU17, rskr. 2021/22:210.

2) Den statistikansvariga myndighet som regeringen bestämmer ska lämna ut uppgifter om inkomstförhållanden, skulder och förmögenhet som den behandlar enligt denna lag till organisationen Luxembourg Income Study. Uppgifter ska dock lämnas ut endast i den utsträckning som krävs för att svenska förhållanden ska återspeglas i de forskningsdatabaser som organisationen tillhandahåller. Uppgifterna ska inte direkt kunna hänföras till någon enskild person.

2)

Tidigare 18 § upphävd genom 2018:352.

De enda känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning som får lämnas ut till organisationen är uppgifter om sådana förmåner vid sjukdom eller arbetsskada som avses i 23 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:250

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)