Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:741

Publicerad den 9 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 8 a § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:169, bet. 2021/22:FiU32, rskr. 2021/22:321.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

3) Riksbanken ska lämna de uppgifter om genomförda likviditetsstödjande åtgärder till regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och stödmyndigheterna enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden och lagen (2022:739) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter som respektive myndighet behöver för sin verksamhet.

3)

Senaste lydelse 2015:1024.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:741

Denna lag träder i kraft den 12 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)