Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:980

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 6 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

Riksbanken får efter prövning i varje enskilt fall anta ackord eller godkänna ett förslag till rekonstruktionsplan under företagsrekonstruktion och besluta om avskrivning, nedsättning eller eftergift av en fordran som banken har.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:980

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)