Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1529

Publicerad den 29 november 2022
Lag om ändring i regeringsformen
Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 21 § regeringsformen2) ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44, bet. 2022/23:KU3, rskr. 2022/23:8.

2)

Regeringsformen omtryckt 2018:1903.

Yttrande från Lagrådet inhämtas av regeringen eller, enligt vad som närmare anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott eller ett annat riksdagsorgan.

Ett yttrande ska inhämtas innan riksdagen beslutar

  1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt tekniska upptagningar,

  2. lag om begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar,

  3. lag som avses i 2 kap. 14–16 §§, 20 § eller 25 §,

  4. lag om behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad,

  5. lag om kommunal beskattning eller lag som innebär åligganden för kommunerna,

  6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 eller lag som avses i 11 eller 12 kap., eller

  7. lag som ändrar eller upphäver en lag enligt 1–6.

Bestämmelserna i andra stycket gäller dock inte, om Lagrådets granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet eller skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt men uppkommer. Föreslår regeringen att riksdagen ska meddela lag i något av de ämnen som avses i andra stycket och har Lagrådets yttrande dessförinnan inte inhämtats, ska regeringen samtidigt redovisa skälen för detta för riksdagen. Att Lagrådet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1529

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
GUNNAR STRÖMMER
(Justitiedepartementet)