Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1530

Publicerad den 29 november 2022
Lag om ändring i riksdagsordningen
Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i riksdagsordningen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 17 b §, och närmast före 9 kap. 17 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44, bet. 2022/23:KU3, rskr. 2022/23:8.

Yttrande från Lagrådet

Innan riksdagsstyrelsen gör en framställning hos riksdagen ska den under de förutsättningar som anges i 8 kap. 21 § regeringsformen inhämta yttrande från Lagrådet. Styrelsen får, utöver de skäl som anges i 8 kap. 21 § tredje stycket regeringsformen, avstå från att inhämta yttrande från Lagrådet om styrelsen bedömer att ett sådant yttrande i stället bör inhämtas av berört utskott inom ramen för beredningen av styrelsens framställning.

Om riksdagsstyrelsen inte har inhämtat ett yttrande från Lagrådet ska styrelsen i sin framställning redovisa skälen för detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1530

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
GUNNAR STRÖMMER
(Justitiedepartementet)