Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Avgiftsförordning (1992:191)

Avgiftsförordningen

Utkom från trycket den 6 maj 1992.
Utfärdad den 23 april 1992

Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203).

SFS 2011:216

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3 § och 5 § första stycket samt 15–25 §§.

SFS 2011:216

Förordningen skall tillämpas om inte något annat följer av en annan förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

SFS 1996:1196

Rätten att ta ut avgifter

En myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller bara om det följer av en lag eller förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.

En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla

 1. tidskrifter och andra publikationer,

 2. informations- och kursmaterial,

 3. konferenser och kurser,

 4. rådgivning och annan liknande service,

 5. lokaler,

 6. utrustning,

 7. offentlig inköps- och resurssamordning,

 8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,

 9. upplysningar per telefon, om denna service går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (2017:900), och

 10. tjänsteexport.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

SFS 2018:956

Beslut om storleken på avgifter, samråd m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0216

En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen.

Om inte regeringen har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).

För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får myndigheten själv, upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna om inte regeringen har föreskrivit något annat.

SFS 2014:1432

Beslut om avgiftsbelopp, samråd m.m.

[Upphävd g. F (2011:216).]

SFS 2011:216

Myndigheten ska vart tredje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut.

Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt förändra en avgift eller ta ut en ny avgift.

Om det finns särskilda skäl får Ekonomistyrningsverket medge undantag från samrådsskyldigheten.

SFS 2018:1544

Myndigheten skall på begäran av Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om de varor och tjänster som myndigheten tar ut avgifter för.

SFS 1998:435

Förfarandet vid uttag av vissa ansökningsavgifter

Bestämmelserna i 10–14 §§ gäller, när det är särskilt föreskrivet, avgifter som statliga myndigheter skall ta ut för prövning av ärenden.

Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

Avgiftsklass

Avgift kronor

1

 

320

 

2

 

870

 

3

 

1 660

 

4

 

2 900

 

5

 

4 600

 

6

 

7 100

 

7

 

10 700

 

8

 

15 900

 

9

 

23 800

 

10

 

47 500

 

Myndigheten ska regelbundet se över att rätt avgiftsklass tillämpas för myndighetens ansökningsavgifter och meddela regeringen när det finns behov av att byta avgiftsklass.

SFS 2019:699

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal ansökningar, får den myndighet som ansökan ges in till göra undantag från kravet att avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten även i andra fall göra sådant undantag.

SFS 2011:216

Ansökningsavgift skall betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser.

En myndighet får, om det finns särskilda skäl, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften.

En myndighets beslut om ansökningsavgift får överklagas i samma ordning som gäller för det ärende ansökan avser. Om andra beslut i ärendet inte kan överklagas får beslut om ansökningsavgift överklagas till Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas.

SFS 2003:956

Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m.m.

En myndighet ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 16–22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut

 1. kopia eller avskrift av allmän handling,

 2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,

 3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller

 4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.

När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

SFS 2018:1544

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2.

Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl.

Första–tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.

SFS 1995:687

Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band.

SFS 2011:216

Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.

SFS 2011:216

Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra beställningen med den utrustning som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.

SFS 1999:899

När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:

Avgiftsklass

Avgift kronor

A

 

225

 

B

 

450

 

C

 

1 000

 

SFS 2019:699

Staten är fri från sådana avgifter som avses i 15 §.

Misstänkta och deras försvarare samt målsägande och målsägandebiträden är fria från avgift för ett exemplar av kopia eller avskrift av protokoll eller anteckning vid förundersökning eller annan motsvarande utredning av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen eller en åklagarmyndighet.

I rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om avgiftsfrihet i vissa fall för den som har beviljats rättshjälp.

Parter i mål och ärenden, sådana målsägande i brottmål som inte för talan samt offentliga försvarare och målsägandebiträden är fria från avgift för dom, utslag, slutligt beslut, protokoll i ärende om testamentsvittnesförhör eller sjöförklaring eller protokoll som innefattar slutligt beslut och för bevis om edgång eller försäkran. Avgift ska inte heller tas ut för utskrift av skiljaktig mening, som lämnas ut samtidigt med en dom eller ett slutligt beslut, för skriftligt besked om beslut i en ersättningsfråga till den som i ett mål eller ärende begär ersättning av allmänna medel eller för beslut i fråga om häktning.

Den som enligt fjärde stycket har rätt att få ett exemplar utan avgift kan endast om det finns särskilda skäl avgiftsfritt få ut ytterligare exemplar.

SFS 2014:1195

I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut.

SFS 2011:216

Om någon anser att den avgift som en myndighet tagit ut av honom enligt 15 § är oriktig får han, inom 30 dagar efter den dag då avgiften betalades, hos myndigheten begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften.

Ett särskilt beslut enligt 23 § får överklagas hos Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas.

SFS 2003:956

Rätten att disponera avgiftsinkomster

En myndighet får disponera avgiftsinkomster endast efter ett särskilt bemyndigande.

Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster som avses i 4 och 15 §§.

SFS 1996:1196

En myndighet som får disponera inkomster från avgiftsbelagd verksamhet ska balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning.

Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.

Har det uppkommit ett underskott i avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

SFS 2014:1432

En myndighet som redovisar belastande avgifter i en offentligrättslig verksamhet med bestämt ekonomiskt mål mot en inkomsttitel ska meddela regeringen om det ackumulerade över- eller underuttaget i den verksamheten uppgår till mer än 10 procent av de avgiftsintäkterna under räkenskapsåret.

SFS 2014:1432

Inkomster från avgiftsbelagd verksamhet, som en myndighet inte får disponera enligt 25 §, skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under den inkomsttitel på statsbudgeten som regeringen bestämmer.

SFS 2006:1101

[Upphävd g. F (1999:899).]

SFS 1999:899

[Upphävd g. F (1999:899).]

SFS 1999:899

[Upphävd g. F (1999:899).]

SFS 1999:899

[Upphävd g. F (1999:899).]

SFS 1999:899

För sådana avgifter som avses i 9 och 15 §§ gäller följande.

Indrivning ska begäras för en avgift som inte har betalats in i rätt tid. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

SFS 2011:216

Tillämpningsföreskrifter

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

SFS 1998:435

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:191

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

Genom förordningen upphävs expeditionskungörelsen (1964:618), stämpelförordningen (1964:619) och ersättningsförordningen (1991:354).

Expeditionskungörelsens bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet i ärenden upptagna i kungörelsens bilaga, avdelning II.

En myndighet som ännu inte skall lämna en årsredovisning till regeringen enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning skall foga uppgifter enligt 29 och 30 §§ till sitt årsbokslut.

SFS 1993:431

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1993:1255

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:356

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:687

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.

SFS 1996:1196

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:629

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).

SFS 1998:435

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1998:1422

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1775

(Utkom d. 29 dec. 1998).

SFS 1999:899

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2001:868

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2003:261

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:956

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.

SFS 2004:935

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:237

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2006:1101

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:175

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2011:216

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2014:1195

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1432

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:956

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1544

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:699

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

Anmärkt författning:

F (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.