Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring

Bokföringsförordningen

Utfärdad den 31 maj 2000.
Utkom från trycket den 4 juli 2000.

Inledande bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 10 kap. 2 § budgetlagen (2011:203).

I arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) finns bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation.

SFS 2011:224

Kretsen av bokföringsskyldiga

Myndigheter som lyder omedelbart under regeringen är bokföringsskyldiga enligt denna förordning.

Definitioner

I denna förordning betyder

 1. bokföringspost: varje enskild notering i bokföringen,

 2. ekonomiska händelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av en myndighets tillgångar, skulder eller kapital som beror på myndighetens ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar samt uppkomna fordringar och skulder,

 3. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk händelse eller en vidtagen justering i bokföringen,

 4. räkenskapsinformation:

  1. sådana8 kap. sammanställningar av uppgifter som avses i

   • 8 § (grundbokföring och huvudbokföring),

   • 11 § (sidoordnad bokföring),

   • 13 § (verifikationer),

   • 14 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),

   • 18 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),

   • 19 § (årsredovisning),

   • 20 § (specifikation till årsredovisning),

   • 21 § (rapportering till statsredovisningen), samt

   • 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (delårsrapport),

  2. avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt

  3. sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen.

Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall utgöras av kalenderår.

Bokföringsskyldighetens innebörd

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär

En myndighet skall

 1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i 8–12 §§,

 2. se till att det finns verifikationer enligt 13–16 §§ för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 18 §,

 3. avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 19 och 20 §§,

 4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

God redovisningssed

Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Härvid skall de särskilda bestämmelser för statlig verksamhet som regeringen och Ekonomistyrningsverket meddelar iakttas.

Bokföring för flera verksamheter

Om en myndighet bedriver flera verksamheter, skall den ha en bokföring som omfattar samtliga verksamheter.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från bestämmelsen i första stycket.

Löpande bokföring och verifikationer

Grundbokföring och huvudbokföring

De ekonomiska händelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och att överblicka verksamhetens förlopp, ställning och kapitalförändring.

Tidpunkten för bokföring

Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske.

Ekonomiska händelser får bokföras senare än som anges i första stycket, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed.

Bokslutstransaktioner

I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras.

Sidoordnad bokföring

Vid bokföringen skall konton över tillgångar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick.

Rättelse av bokföringspost

Om en bokföringspost rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Sker rättelsen genom en särskild rättelsepost, skall det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen.

Verifikationer

För varje ekonomisk händelse skall det finnas en verifikation. Om myndigheten har tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen, skall denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 14 och 15 §§, användas som verifikation.

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet skall kunna fastställas.

Uppgifter enligt 14 § första stycket får utelämnas, om det är förenat med svårigheter att låta uppgiften ingå i verifikationen och ett utelämnande är förenligt med god redovisningssed.

Om en verifikation rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den.

Andra bokföringsposter än sådana som avser ekonomiska händelser

Vad som föreskrivs i 8–16 §§ gäller även andra bokföringsposter än sådana som avser ekonomiska händelser.

Systemdokumentation och behandlingshistorik

Myndigheten skall upprätta sådana beskrivningar över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge överblick över systemet (systemdokumentation). Myndigheten skall också upprätta sådana beskrivningar över genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling (behandlingshistorik).

Hur den löpande bokföringen avslutas

Årsredovisning

För varje räkenskapsår skall den löpande bokföringen avslutas med en årsredovisning. Årsredovisningen skall upprättas enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Specifikation till årsredovisning

För varje sammandragen post i den balansräkning som skall ingå i årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i posten specificeras i en särskild förteckning.

Rapportering till statsredovisningen

Utöver vad som i övrigt följer av bestämmelserna i denna förordning skall bokföringen vara så ordnad att

 1. redovisningen mot statsbudgetens anslag och inkomsttitlar sker i enlighet med de bestämmelser som generellt reglerar sådan redovisning,

 2. den tillgodoser de specifika krav på redovisningen som anges i regleringsbrev och övriga bestämmelser,

 3. den tillgodoser av Ekonomistyrningsverket specificerade krav på dels finansstatistisk information, dels information för upprättande av årsredovisning för staten.

Rapportering till statsredovisningen skall ske i den omfattning som Ekonomistyrningsverket föreskriver.

SFS 2004:1316

[Upphävd g. F (2014:99).]

SFS 2014:99

[Upphävd g. F (2014:99).]

SFS 2014:99

[Upphävd g. F (2014:99).]

SFS 2014:99

[Upphävd g. F (2014:99).]

SFS 2014:99

[Upphävd g. F (2014:99).]

SFS 2014:99

Hantering av fakturor

Rubriken införd g. SFS2006-1486

En myndighet ska hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt.

Bestämmelser om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling finns i lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

SFS 2018:1490

Övrigt

Den bokföringsskyldige ansvarar för att organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas.

Tillämpningsföreskrifter

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:606

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001 och tillämpas första gången för räkenskapsåret 2001.

2. Genom förordningen upphävs bokföringsförordningen (1979:1212).

SFS 2004:1316

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2005.

SFS 2006:788

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1486

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2011:224

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2014:99

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014.

SFS 2018:1490

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.