Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Författningssamlingsförordning (1976:725)

Författningssamlingsförordningen

Utkom från trycket den 27 december 1995
utfärdad den 14 december 1995.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning förstås med

författningar:lagar, förordningar och andra rättsregler som i8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrifter,

allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

SFS 1984:212

2 §

Denna förordning gäller ej för riksdagen och dess myndigheter.

SFS 1982:1256

Svensk författningssamling

3 §

I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet finns bestämmelser om vem som är utgivare av Svensk författningssamling (SFS).

Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar avgörs av utgivaren av SFS.

SFS 2011:433

3 a §

En författning som ska kungöras i SFS ska föras in i den författningssamlingen i ett elektroniskt dokumentformat som innebär att författningen till form och innehåll stämmer överens med vad som har beslutats.

SFS 2018:98

3 b §

Regeringskansliet ska ansvara för säkerheten på den särskilda webbplats som avses i 5 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och i det elektroniska system som används för kungörande i SFS.

SFS 2018:98

4 §

Författningar kan kungöras i SFS alla dagar på året.

SFS 2018:98

5 §

Har en författning som regeringen har utfärdat kungjorts i någon annan författningssamling än SFS eller i någon annan publikation, skall en notis om detta införas i SFS så snart det lämpligen kan ske.

I en notis enligt första stycket anges

 1. författningens rubrik,

 2. när författningen har utfärdats,

 3. i vilken författningssamling eller annan publikation kungörandet har skett och

 4. för en författning som har kungjorts i en författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.

SFS 1980:154

6 §

Webbplatsen för SFS ska, utöver sådana notiser som avses i 5 §, även innehålla uppgifter om

 1. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har låtit ge ut en författningssamling,

 2. vilka andra myndigheter under regeringen som under året har låtit föra in författningar eller allmänna råd i en sådan författningssamling,

 3. vilka centrala myndigheter under regeringen som under året har kungjort författningar på något annat sätt än i en författningssamling eller publicerat allmänna råd enligt 28 §,

 4. vilka författningssamlingar som under året har getts ut av riksdagsförvaltningen och av förvaltningsmyndigheter under riksdagen, samt

 5. vilka andra myndigheter under riksdagen som under året har låtit föra in författningar i en sådan författningssamling.

På webbplatsen ska det också anges att det finns en författningssamling för varje län.

En myndighet som avses i första stycket 1–3 ska senast den 15 januari varje år lämna utgivaren de uppgifter som ska framgå av informationen på webbplatsen.

SFS 2018:98

7 §

Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till SFS i den utsträckning som behövs.

SFS 2018:98

8 §

[Upphävd g. F (1996:1307).]

SFS 1996:1307

8 a §

[Upphävd g. F (1999:908).]

SFS 1999:908

Författningssamlingar för centrala myndigheter under regeringen

9 §

De centrala myndigheter som anges i bilaga 1 till denna förordning skall låta utge författningssamling. I den utsträckning som framgår av bilagan skall författningssamlingen vara gemensam för den myndighet som låter utge författningssamlingen och en eller flera andra myndigheter.

Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1.

De centrala myndigheter som är upptagna i bilaga 2 till denna förordning får under tid som anges i bilagan kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i denna förordning. Hur kungörandet sker framgår av bilagan. Regeringskansliet och chefen för Utrikesdepartementet får tills vidare kungöra författningar i publikationen Föreskrifter för utrikesförvaltningen.

SFS 1996:1516

10 §

Det åligger central myndighet som låter utge författningssamling enligt denna förordning att utse utgivare för författningssamlingen.

11 §

En författningssamling som en central myndighet låter ge ut ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen.

SFS 2018:98

12 §

Brukar central myndighet kungöra sina författningar i central myndighets författningssamling men har viss författning kungjorts i SFS, författningssamling för län eller på annat sätt än i författningssamling, skall en notis om kungörandet införas i förstnämnda författningssamling så snart det lämpligen kan ske.

I notis enligt första stycket anges

 1. författningens rubrik,

 2. när och av vilken myndighet författningen har utfärdats,

 3. hur kungörandet har skett och

 4. för författning som har kungjorts i författningssamling dess löpnummer och eventuell sakbeteckning.

Första stycket gäller ej, om författningen bekantgöres i andra hand genom införande i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungöres.

13 §

Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till andra myndigheters författningssamlingar i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, region och kommunbibliotek som begär det ska det kostnadsfritt sändas ett exemplar av en författningssamling som en central myndighet låter ge ut.

SFS 2019:1001

14 §

Kostnaderna för gemensam författningssamling skall fördelas mellan myndigheterna.

Myndighet som utnyttjar annan myndighets författningssamling skall svara för därav uppkommande trycknings- och distributionskostnader.

Länens författningssamlingar

15 §

Det åligger länsstyrelse att utse utgivare för länets författningssamling.

16 §

Länets författningssamling ska ha samma format och likartad typografisk utformning som SFS senast hade när den gavs ut i tryckt form.

Om det finns särskilda skäl för det, får länsstyrelsen besluta om avvikelser från första stycket. En underrättelse om beslutet ska lämnas till regeringen.

SFS 2018:98

17 §

Statliga myndigheter ska se till att de har tillgång till länens författningssamling i den utsträckning som behövs. Till varje kommun, region och kommunbibliotek inom länet ska det kostnadsfritt sändas ett exemplar av länets författningssamling.

SFS 2019:1001

18 §

Kostnaden för tryckning och distribution av länets författningssamling betalas av länsstyrelsen, om ej annat är särskilt föreskrivet.

Övriga bestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS1976-0725

18 a §

Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där författningen kungörs.

Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ska en hänvisning till detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs.

SFS 2015:678

18 b §

När en myndighet under regeringen beslutar en författning skall rubriken till denna innehålla myndighetens namn och ordet ”föreskrifter”. I ingressen till författningen skall uppgift lämnas om det bemyndigande på vilket myndighetens beslutanderätt grundar sig.

Termen anvisningar får inte användas i rubriken till en författning.

SFS 1985:819

18 c §

Hos varje myndighet under regeringen skall det finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller någon föregångare till denna. Detta gäller oavsett vilken rubrik författningarna eller råden har. I fråga om författningar eller råd som förtecknas enligt särskilda bestämmelser räcker det dock med en hänvisning till den särskilda förteckningen. Myndighetens arbetsordning behöver inte tas med i förteckningen.

Förteckningen skall i skilda delar ange de regler som har publicerats i en författningssamling och andra regler. Den del av förteckningen som avser regler av det förra slaget skall utformas i enlighet med föreskrifterna i bilaga 3.

Förteckningen skall vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas allmänheten. Ett exemplar av förteckningen skall varje år lämnas till regeringen i samband med att myndigheten lämnar sitt budgetunderlag. Om förteckningen förs med hjälp av automatiserad behandling skall den lämnas också på diskett eller annat datorläsbart medium.

SFS 2002:32

19 §

Tillstånd till tryckning av en författning som ska tas in i en författningssamling meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer. Tillstånd till elektronisk publicering av SFS meddelas av utgivaren eller den som han eller hon bestämmer.

I fråga om författning som utfärdas av regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas sedan en chefstjänsteman inom det departement där ärendet har handlagts, eller den som han eller hon bestämmer, har godkänt att författningen trycks eller publiceras.

I fråga om författning som utfärdas av någon annan än regeringen får tillstånd som avses i första stycket meddelas, sedan den som är behörig har godkänt att författningen trycks eller publiceras.

SFS 2018:98

20 §

I SFS ska varje författning kungöras för sig. Det ska för varje författning framgå vilken dag den har publicerats i SFS.

I fråga om andra författningssamlingar får endast en författning tryckas på samma blad. Detta gäller dock inte när författningarna förs samman i bokband. För varje författning anges på bladets första sida dagen då den har kommit ut från trycket.

Varje författning i en författningssamling ska tilldelas ett löpnummer, som består av årtal och ett nummer som är löpande för kalenderår och åtskiljs från årtalet genom kolon. En författning kan dessutom ges en sakbeteckning som visar dess ämnestillhörighet.

Tredje stycket ska tillämpas även på en sådan notis som avses i 5 eller 12 §. Notisnumreringen ska utgöra en serie för sig.

SFS 2018:98

21 §

När en författning i en författningssamling kan bli svåröverskådlig till följd av ändringar, bör den föras in i sin helhet i författningssamlingen. Ett sådant införande kan ske

 1. i samband med en ändring av författningen, och

 2. i fråga om författningar i andra författningssamlingar än SFS även vid något annat lämpligt tillfälle.

SFS 2018:98

22 §

En författning som kungörs i en tryckt författningssamling ska om möjligt ges ut så att den är författningssamlingens abonnenter till handa i god tid innan den träder i kraft.

SFS 2018:98

23 §

Införes i författningssamling författning, som med stöd av lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar har kungjorts i annan författningssamling eller på annat sätt än i författningssamling eller som har bekantgjorts på annat sätt än genom kungörande, skall det vid införandet anges att fråga är om ett bekantgörande i andra hand.

Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs, skall ändringen eller upphävandet om möjligt kungöras i den författningssamling där författningen ursprungligen kungjordes.

SFS 1984:212

24 §

Författningssamling skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sakord utsättas i anslutning till rubriken till författning.

24 a §

Bestämmelser om skyldigheten att göra författningar tillgängliga elektroniskt i ett offentligt rättsinformationssystem finns i rättsinformationsförordningen (1999:175).

SFS 2018:98

24 b §

[Upphävd g. F (1999:182).]

SFS 1999:182

25 §

Författningar som ingår i en tryckt författningssamling ska kunna köpas såväl årgångsvis som var och en för sig. Årsabonnemang bör om möjligt kunna begränsas till en viss ämnesgrupp av författningar.

SFS 2018:98

26 §

I fråga om författningar som med stöd av 4, 7 eller 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar kungörs i någon annan publikation än den som avses i denna förordning ska 17, 18, 19, 21, 22 och, om det inte finns något hinder mot det, 25 §§ tillämpas.

SFS 2018:98

27 §

Allmänna råd ska tryckas eller på annat sätt mångfaldigas och tillhandahållas allmänheten. Oavsett om de är sammanförda med en författning eller upprättas fristående kan de tas in i en författningssamling. Är de sammanförda med en författning, ska det tydligt märkas ut vilka regler som är författningsföreskrifter och vilka regler som är allmänna råd.

I fråga om allmänna råd som har tagits in i en författningssamling ska det som sägs om författning i 13 §, 19 § första och tredje styckena, 20 § andra och tredje styckena samt 21, 24 och 25 §§ tillämpas.

SFS 2018:98

28 §

Allmänna råd som ej intages i författningssamling bör numreras löpande för kalenderår i en serie som är gemensam för myndigheten. De kan dessutom ges sakbeteckning som visar deras ämnestillhörighet. Serien bör förses med register.

I fråga om allmänna råd som avses i första stycket äger 19 § första och tredje styckena samt 21 § och, i den mån ej hinder däremot möter, 25 § motsvarande tillämpning.

Första stycket gäller ej för myndighet som anges i bilaga 2.

29 §

I en författningssamling får det inte föras in något annat än

 1. sådana författningar som ska kungöras i författningssamlingen,

 2. sådana notiser som avses i 5 § första stycket och 12 § första stycket,

 3. sådana bekantgöranden i andra hand som avses i 12 § tredje stycket,

 4. bekantgöranden i andra hand av sådana författningar som har kungjorts enligt 4 § tredje stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar,

 5. sådant införande av en författning i sin helhet som avses i 21 §,

 6. allmänna råd,

 7. sådant som ska föras in i författningssamlingen enligt särskilda bestämmelser.

Trots första stycket får det i en författningssamling föras in kortare meddelanden som bör komma till allmän kännedom och som inte lämpligen kan lämnas i någon annan form, förutsatt att författningssamlingen inte därigenom upphör att vara huvudsakligen en regelsamling. En myndighet som har utfärdat en sådan författning som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar får också föra in författningen i den författningssamling där myndighetens författningar i allmänhet kungörs.

Rättsfallsreferat får inte tas in i en författningssamling.

SFS 2018:98

30 §

Mot beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Bilaga 1

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

Affärsverket svenska kraftnät

 

Svenska kraftnäts författningssamling

 

[SvKF]

 
 

Arbetsförmedlingen

 

Arbetsförmedlingens författningssamling

 

AFFS

 
 

Arbetsgivarverket

 

Arbetsgivarverkets författningssamling

 

AGVFS

 

Utnyttjas också av Statens tjänstepensionsverk

 

Arbetsmiljöverket

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling

 

AFS

 
 

Bolagsverket

 

Bolagsverkets författningssamling

 

BOLFS

 

Utnyttjas också av Patentombudsnämnden

 

Boverket

 

Boverkets författningssamling

 

BFS

 
 

Centrala studiestödsnämnden

 

Centrala studiestödsnämndens författningssamling

 

CSNFS

 
 

Domstolsverket

 

Domstolsverkets författningssamling

 

DVFS

 

Utnyttjas också av Notarienämnden

 

Elsäkerhetsverket

 

Elsäkerhetsverkets författningssamling

 

ELSÄK-FS

 
 

Energimarknadsinspektionen

 

Energimarknadsinspektionens författningssamling

 

EIFS

 
 

Finansinspektionen

 

Finansinspektionens författningssamling

 

FFFS

 
 

Försvarsmakten

 

Försvarets författningssamling

 

FFS

 

Utnyttjas också av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk

 

Försäkringskassan

 

Försäkringskassans författningssamling

 

FKFS

 
 

Havs- och vattenmyndigheten

 

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

 

HVMFS

 
 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling

 

IAFFS

 
 

Integritetsskyddsmyndigheten

 

Integritetsskyddsmyndighetens författningssamling

 

IMYFS

 
 

Kammarkollegiet

 

Kammarkollegiets författningssamling

 

KAMFS

 

Utnyttjas också av Fastighetsmäklarinspektionen och Trafikanalys

 

Kemikalieinspektionen

 

Kemikalieinspektionens författningssamling

 

KIFS

 
 

Kommerskollegium

 

Kommerskollegiums författningssamling

 

KFS

 
 

Konkurrensverket

 

Konkurrensverkets författningssamling

 

KKVFS

 
 

Konsumentverket

 

Konsumentverkets författningssamling

 

KOVFS

 

Utnyttjas också av Allmänna reklamationsnämnden

 

Kriminalvården

 

Kriminalvårdens författningssamling

 

KVFS

 
 

Kronofogdemyndigheten

 

Kronofogdemyndighetens författningssamling

 

KFMFS

 
 

Kustbevakningen

 

Kustbevakningens författningssamling

 

KBVFS

 
 

Lantmäteriet

 

Lantmäteriets författningssamling

 

LMFS

 
 

Livsmedelsverket

 

Livsmedelsverkets författningssamling

 

LIVSFS

 
 

Migrationsverket

 

Migrationsverkets författningssamling

 

MIGRFS

 
 

Myndigheten för digital förvaltning

 

Myndigheten för digital förvaltnings författningssamling

 

MDFFS

 
 

Myndigheten för press, radio och tv

 

Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling

 

MPRTFS

 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

 

MSBFS

 

Utnyttjas också av Riksvärderingsnämnden

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska uvärderingar och analyser

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling

 

MTFS

 
 

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

 

MYHFS

 
 

Naturvårdsverket

 

Naturvårdsverkets författningssamling

 

NFS

 

Utnyttjas också av Kustbevakningen

 

Patent- och registreringsverket

 

Patent- och registreringsverkets författningssamling

 

PRVFS

 
 

Pensionsmyndigheten

 

Pensionsmyndighetens författningssamling

 

PFS

 
 

Polismyndigheten

 

Polismyndighetens författningssamling

 

PMFS

 

Utnyttjas också av Säkerhetspolisen

 

Post- och telestyrelsen

 

Post- och telestyrelsens författningssamling

 

PTFS

 
 

Revisorsinspektionen

 

Revisorsinspektionens författningssamling

 

RIFS

 
 

Riksarkivet

 

Riksarkivets författningssamling

 

RA-FS

 
 

Riksgäldskontoret

 

Riksgäldskontorets författningssamling

 

RGKFS

 
 

Sametinget

 

Sametingets författningssamling

 

STFS

 
 

Sjöfartsverket

 

Sjöfartsverkets författningssamling

 

SJÖFS

 

Utnyttjas också av Rederinämnden

 

Skatteverket

 

Skatteverkets författningssamling

 

SKVFS

 
 

Skogsstyrelsen

 

Skogsstyrelsens författningssamling

 

SKSFS

 
 

Socialstyrelsen

 

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

 

HSLF-FS

 

Utnyttjas av E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

Spelinspektionen

 

Spelinspektionens författningssamling

 

SIFS

 
 

Statens energimyndighet

 

Statens energimyndighets författningssamling

 

STEMFS

 
 

Statens institutionsstyrelse

 

Statens institutionsstyrelses författningssamling

 

SiSFS

 
 

Statens jordbruksverk

 

Statens jordbruksverks författningssamling

 

SJVFS

 

Utnyttjas också av Centrala försöksdjursnämnden

 

Statens kulturråd

 

Statens kulturråds författningssamling

 

KRFS

 

Utnyttjas också av Institutet för språk och folkminnen, Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Riksantikvarieämbetet, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens musikverk och styrelsen för Sveriges författarfond

 

Statens skolverk

 

Statens skolverks författningssamling

 

SKOLFS

 

Utnyttjas också av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Statistiska centralbyrån

 

Statistiska centralbyråns författningssamling

 

SCB-FS

 

Utnyttjas också av Konjunkturinstitutet, Medlingsinstitutet och Myndigheten för kulturanalys

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

 

SSMFS

 
 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

 

STAFS

 
 

Sveriges geologiska undersökning

 

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

 

SGU-FS

 
 

Tillväxtverket

 

Tillväxtverkets författningssamling

 

TVFS

 

Utnyttjas också av Verket för innovationssystem och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverks författningssamling

 

TPPVFS

 
 

Trafikverket

 

Trafikverkets författningssamling

 

TRVFS

 
 

Transportstyrelsen

 

Transportstyrelsens författningssamling

 

TSFS

 

Utnyttjas också av Luftfartsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

 

Tullverket

 

Tullverkets författningssamling

 

TFS

 

Utnyttjas också av Inspektionen för strategiska produkter

 

Universitets- och högskolerådet

 

Universitets- och högskolerådets författningssamling

 

UHRFS

 
 

Upphandlingsmyndigheten

 

Upphandlingsmyndighetens författningssamling

 

UFS

 
 

Valmyndigheten

 

Valmyndighetens författningssamling

 

VALFS

 
 

Vetenskapsrådet

 

Vetenskapsrådets författningssamling

 

VRFS

 

Utnyttjas också av Etikprövningsmyndigheten

 

Åklagarmyndigheten

 

Åklagarmyndighetens författningssamling

 

ÅFS

 
 

SFS 2021:150

Bilaga 2

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

Myndighet

Hur kungörande får ske

Särskild föreskrift

Arbetsgivarverket

 

AGV cirkulär

 

Medgivandet gäller t.v.

 

Finansinspektionen

 

Föreskrifterna publiceras elektroniskt och hålls tillgängliga hos myndigheten

 

Medgivandet gäller t.v. och endast bilagor till föreskrifter om kapitaltäckning och stora exponeringar samt föreskrifter om positionslimiter

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

Föreskrifterna publiceras elektroniskt och hålls tillgängliga hos myndigheten

 

Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om realtidsstängning av fiskevatten och fiskeförbud vid uppfiskad fiskekvot

 

Konsumentverket

 

Konsumentverkets tekniska föreskrifter

 

Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om analysmetoder

 

Riksarkivet

 

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

 

Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om gallring och annan arkivhantering som avser en viss myndighet eller myndighetskategori

 

Skatteverket

 

Föreskrifterna hålls tillgängliga hos Skatteverket

 

Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om indelning i värdeområden och provvärderingsområden samt föreskrifter om indelning i prisutvecklingsområden och omräkningstal

 

Socialstyrelsen

 

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Målbeskrivningar

 

Medgivandet gäller t.v. och endast föreskrifter om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialistkompetens (målbeskrivningar)

 

Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet

 

Utbildningsplaner

 

Medgivandet gäller t.v. och endast för utbildningsplaner

 

SFS 2017:709

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c §

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regelförteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd.

1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar

I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och ändringsförfattningar.

En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller övergångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs ska förtecknas både som en grundförfattning och en ändringsförfattning.

Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får de delas upp på skilda serier.

Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den grundförfattning som den hör till.

2 Förteckningar över grundförfattningar

Förteckningar över grundförfattningarna ska innehålla följande uppgifter:

 

Exempel på redaktionell utformning:

 

– Fullständig rubrik i senaste lydelse med årtal och löpnummer i författningssamlingen.

 

Sjöfartsverkets föreskrifter (2007:1) om hamnskydd

 

– För författningar vars ingress ska innehålla en sådan uppgift om bemyndigande som avses i 18 b §: bemyndigandet.

 

Bemyndigande:

6 § förordningen (2006:1213) om hamnskydd

 

– För författningar som genomför EU-direktiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer.

 

32005L0065

 

3 Förteckningar över ändringsförfattningar

Förteckningar över ändringsförfattningar ska innehålla följande uppgifter:

 

Exempel på redaktionell utformning:

 

– Förkortningen för författningssamlingens namn samt årtal och löpnummer i författningssamlingen.

 

– Vilka bestämmelser i grundförfattningen som upphävs, ändrar beteckning, ändrar lydelse eller införs.

 

Upph. 6–8 §§; nuvarande 2 § betecknas 6 §; ändr.1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§

 

– För författningar vars ingress ska innehålla en sådan uppgift om bemyndigande som avses i 18 b §: bemyndigandet..

 

Bemyndigande:

8 § personuppgiftsförordningen (1998:1191)

 

– För författningar som genomför EUdirektiv eller kompletterar EU-förordningar: EU-reglernas Celexnummer.

 

388L0576

 

SFS 2020:1113

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:725

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977.

SFS 1977:952

(Utkom d. 13 dec. 1977.)

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 18 a och 26 §§ samt rubriken närmast före 18 a §, två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt d. 1 jan. 1978.

SFS 1980:154

(Utkom d. 19 maj 1980.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1982:1256

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1984:212

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984.

2. Om termen anvisningar i en äldre författning används i strid med vad som föreskrivs i 18 b § andra stycket, skall den senast d. 1 juli 1986 ersättas med något annat uttryck.

3. Förteckningar enligt 18 c § behöver inte vara upprättade förrän d. 1 juli 1986 eller den senare dag som regeringen bestämmer för viss myndighet. Författningar och allmänna råd som har beslutats dessförinnan upphör att gälla, om de inte den dagen finns upptagna i en sådan förteckning. Detta gäller dock inte författningar som förtecknas enligt särskilda bestämmelser.

SFS 1985:819

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1986.

SFS 1986:597

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1986. För fattningssamlingar som vid ikraftträdandet är upptagna i bilaga 3 får intill utgången av år 1986 ges ut i den form som anges i bilagan även utan särskilt beslut av myndigheten.

SFS 1993:1165

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:454

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

2. Förordningen tillämpas också på sådana regler som före ikraftträdandet har tagits upp i en regelförteckning eller registrerats i ett register som förs med hjälp av automatisk databehandling.

3. Myndigheterna skall senast d. 1 juli 1995 ha anpassat sina regelförteckningar och register till de nya föreskrifterna.

4. Myndigheter som före ikraftträdandet av denna förordning har använt en ämnesindelning när de förtecknat grundförfattningar får även efter d. 1 juli 1994 använda denna indelning i stället för att förteckna grundförfattningarna kronologiskt.

SFS 1995:115

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 1995.

SFS 1995:1462

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:516

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1996:1307

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1996:1516

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:1472

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:182

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1999.

SFS 1999:489

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:654

Denna förordning träder i kraft d. 5 aug. 1999.

SFS 1999:743

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 1999.

SFS 1999:908

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:110

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2000.

SFS 2000:439

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:520

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:686

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2000.

SFS 2000:1056

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:33

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2001.

SFS 2001:219

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2001:412

(Utkom d. 15 juni 2001).

SFS 2001:698

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2001:1135

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:32

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2002.

SFS 2002:372

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:720

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2002.

SFS 2003:859

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:370

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:1010

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1288

Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2005.

SFS 2005:50

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2005:339

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:749

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2005.

SFS 2005:1062

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2006.

SFS 2006:66

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

SFS 2006:1087

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2006.

SFS 2006:1269

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:478

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2007:697

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2007.

SFS 2007:1229

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:354

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008 men tillämpas i fråga om Lantmäteriet först från och med d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:744

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2008:830

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2008.

SFS 2008:1096

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:285

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2009.

SFS 2009:395

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:1538

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010.

SFS 2010:172

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:535

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:710

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2010:1444

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:433

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2011.

SFS 2011:602

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:429

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2012:813

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:68

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2013.

SFS 2013:177

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:887

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2013:1033

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2014.

SFS 2014:75

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014.

SFS 2014:1124

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:157

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:304

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2015.

SFS 2015:678

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:1006

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1341

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:294

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2017.

SFS 2017:385

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:709

Denna förordning träder i kraft d. 3 jan. 2018.

SFS 2017:1244

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:98

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2018.

SFS 2018:1477

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1931

Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2019.

SFS 2018:1979

Denna förordning träder i kraft d. 3 jan. 2019.

SFS 2019:87

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2019:306

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:1001

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:333

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2020:1113

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2020:1278

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2021.

SFS 2021:150

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2021.