Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rättsinformationsförordning (1999:175)

Rättsinformationsförordningen

Utkom från trycket den 13 april 1999
Utfärdad den 25 mars 1999.

Ett offentligt rättsinformationssystem

1 §

I syfte att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och enskilda tillgång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form skall det finnas ett offentligt rättsinformationssystem.

Rättsinformationssystemet skall föras med hjälp av informationsteknik och finnas tillgängligt genom ett allmänt nätverk. Innehållet i systemet skall vara tillgängligt på ett enhetligt sätt.

2 §

I denna förordning föreskrivs

 1. vilket innehåll rättsinformationssystemet skall ha (3–9 §§),

 2. vem som har informationsansvar (10–14 §§),

 3. vem som skall samordna systemet (15–19 §§), och

 4. vilken information som skall finnas tillgänglig utan avgift (20 §).

Dessutom finns bestämmelser om personuppgifter (21–23 §§).

Obligatoriskt innehåll

Föreskrifter

3 §

Rättsinformationssystemet skall innehålla

 1. Svensk författningssamling som den kungörs,

 2. referensregister över författningar i Svensk författningssamling, och

 3. grundförfattningarna i Svensk författningssamling i deras lydelse med införda ändringar.

En bestämmelse i Svensk författningssamling som upphävs skall sparas elektroniskt på ett sådant sätt att det blir möjligt att få fram grundförfattningarna i deras lydelse med införda ändringar vid tidigare tidpunkter.

4 §

Rättsinformationssystemet skall innehålla de gällande förordningar som kungörs i andra författningssamlingar än Svensk författningssamling.

Systemet skall även innehålla sådana gällande föreskrifter som är beslutade av myndigheter under regeringen och som skall kungöras enligt lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. När föreskrifter som har beslutats av myndigheter under regeringen återges elektroniskt skall de uppfylla de krav som anges i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och i författningssamlingsförordningen (1976:725).

Systemet skall också innehålla de författningar som kungörs enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Dessa skall uppfylla de krav som anges i den förordningen.

De författningar som avses i första–tredje styckena skall återges i den form som de kungörs.

SFS 2007:293

Förarbeten m.m.

5 §

Rättsinformationssystemet skall innehålla

 1. ett referensregister över de statliga kommittéerna med uppgift om regeringsbeslut, ledamöter och arbetsplaner,

 2. kommittédirektiv,

 3. förordningsmotiv,

 4. utredningsbetänkanden som publiceras i Statens offentliga utredningar (SOU) och i departementsserien (Ds), och

 5. regeringens propositioner.

Svensk rättspraxis

6 §

Rättsinformationssystemet ska innehålla uppgifter om vägledande avgöranden från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, kammarrätterna, Mark- och miljööverdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen, Migrationsöverdomstolen och Arbetsdomstolen. Domstolarna prövar själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande.

Av uppgifterna ska det framgå vilken fråga som har prövats. Dessutom ska domstol, målnummer eller annat liknande nummer och datum för avgörandet anges. Uppgifterna får kompletteras med referat och avgöranden i fulltext. Sådana kompletteringar får även innehålla underinstansernas avgöranden.

SFS 2016:239

6 a §

Rättsinformationssystemet ska innehålla en sammanställning av domstolars avgöranden enligt lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Domstolarna prövar själva om ett avgörande bör ingå i sammanställningen.

Av uppgifterna ska det framgå i vilken typ av mål eller ärende som frågan om förtursförklaring har prövats. Uppgifterna får kompletteras med referat och avgöranden i fulltext. Dessutom ska domstol, diarienummer och datum för avgörandet anges.

SFS 2010:283

7 §

Rättsinformationssystemet skall innehålla uppgifter om sådana vägledande avgöranden i förvaltningsärenden från centrala statliga myndigheter under regeringen som är av betydelse för allmänheten och som inte kan överklagas. Myndigheterna prövar själva om ett avgörande uppfyller dessa förutsättningar.

Av uppgifterna skall det framgå vilken fråga som har prövats. Dessutom skall myndighet, diarienummer och datum för avgörandet anges.

Internationellt material

8 §

Rättsinformationssystemet skall innehålla överenskommelser som skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

SFS 2001:147

Övrigt innehåll

9 §

Rättsinformationssystemet får utöver vad som framgår av 3–8 §§ innehålla annan rättslig information. Den samordningsmyndighet som avses i 15 § och det offentliga organ som förfogar över viss information får komma överens om att informationen skall ingå i systemet. Samordningsmyndigheten får dessutom ensam besluta att information av ett visst slag får ingå i systemet.

För kommunala föreskrifter som kungörs enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter gäller 4 § tredje stycket. Om kommunala föreskrifter i övrigt ingår i systemet enligt första stycket, skall de uppfylla kraven i 4 § andra stycket.

SFS 2007:293

Informationsansvar

10 §

Informationsansvar enligt denna förordning innebär en skyldighet att se till att informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids. Informationsansvaret innebär vidare ansvar för säkerheten i det egna informationssystemet och en skyldighet att se till att informationen är aktuell, tillförlitlig och i övrigt uppfyller kraven enligt förordningen.

11 §

Regeringskansliet är informationsansvarig myndighet för sådan information som avses i 3, 5 och 8 §§.

För sådana föreskrifter som avses i 4 § är den myndighet informationsansvarig som ger ut den författningssamling där föreskriften kungörs.

11 a §

För information som kungörs enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är Transportstyrelsen ansvarig för att informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids. Transportstyrelsen är också ansvarig för säkerheten i det egna informationssystemet.

Den myndighet som har beslutat en föreskrift är ansvarig för att informationen är aktuell, tillförlitlig och i övrigt uppfyller kraven i denna förordning.

SFS 2008:1205

12 §

Domstolsverket är informationsansvarig myndighet för sådan information som avses i 6 och 6 a §§. De domstolar som anges i 6 och 6 a §§ ska lämna information till verket. Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om vilken information som ska lämnas.

När det gäller sådan information som avses i 7 § är den myndighet som fattat avgörandet informationsansvarig.

SFS 2009:1059

13 §

I de fall som avses i 9 § är det offentliga organ som förfogar över informationen informationsansvarigt.

14 §

Om det finns särskilda skäl får samordningsmyndigheten på begäran av den informationsansvariga myndigheten överta ansvaret för att informationen görs elektroniskt tillgänglig och sprids.

SFS 2000:80

Samordning

15 §

Domstolsverket ska vara samordningsmyndighet för rättsinformationssystemet.

SFS 2008:1394

16 §

Samordningsmyndigheten skall

 • samordna frågor om standardisering i rättsinformationssystemet,

 • ansvara för sammanlänkning av de deltagande databaserna,

 • sköta praktisk samordning och gemensamma driftsfrågor,

 • träffa avtal med dem som vill delta i systemet enligt 9 §,

 • avgöra om den obligatoriska informationen uppfyller kraven enligt denna förordning och ge anvisningar om kraven inte är uppfyllda,

 • ge råd till de deltagande offentliga organen och

 • bevaka gemensamma säkerhetsfrågor.

Samordningsmyndigheten får när det gäller obligatorisk information besluta att en informationsansvarig myndighet skall använda viss standard för märkning, strukturering och sökning av informationen.

Av 9 § framgår att samordningsmyndigheten får besluta att information av ett visst slag får ingå i systemet.

SFS 2003:610

17 §

Om det finns särskilda skäl, får samordningsmyndigheten medge undantag från en informationsansvarig myndighets skyldighet att göra sådan information som avses i 4, 6, 6 a och 7 §§ tillgänglig.

SFS 2010:283

18 §

Inom samordningsmyndigheten ska det finnas ett råd med högst 14 ledamöter. Regeringskansliet och Domstolsverket ska vara representerade i rådet. Dessutom ska ytterligare fem informationsansvariga myndigheter som regeringen bestämmer vara representerade för en viss tid. Om riksdagen, regioner eller kommuner deltar i rättsinformationssystemet med stöd av 9 §, ska de erbjudas fast representation i rådet. Regioner och kommuner ska i sådana fall representeras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Samordningsmyndigheten utser ordförande i rådet.

Samordningsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om formerna för rådets beslutsfattande.

SFS 2019:1036

19 §

Innan samordningsmyndigheten fattar beslut som är av principiell betydelse för dem som deltar med information i rättsinformationssystemet skall samråd alltid ske med det råd som avses i 18 §.

Samordningsmyndigheten får delegera till rådet att på samordningsmyndighetens vägnar sköta de uppgifter som avses i 16 och 17 §§.

Information som skall finnas tillgänglig utan avgift

20 §

Den information som avses i 3–5 och 8 §§ skall finnas tillgänglig utan avgift.

Personuppgifter

21 §

Den myndighet som har informationsansvar enligt denna förordning är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

SFS 2018:1717

22 §

I fråga om referensregister över de statliga kommittéerna får uppgifter anges om namn, titel, kön och förordnandetid för ledamöter, sekreterare, experter och sakkunniga. När det gäller representanter för de politiska partierna får även partibeteckning anges.

I uppgifter enligt 6–7 §§ får det förekomma sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), när det är nödvändigt för att förstå avgörandet. I uppgifter enligt 6–7 §§ får det inte förekomma uppgifter som direkt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Uppgift om namn får dock anges

 1. för ledamöter i domstolen och anställda vid myndigheten,

 2. för sakkunniga, och

 3. i samband med hänvisning till litteratur eller utländska avgöranden.

När det gäller övrigt obligatoriskt innehåll får personuppgifter anges om detta görs i motsvarande tryckta publikationer. Det gäller också sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Personnummer får inte förekomma i rättsinformationssystemet.

SFS 2018:1717

23 §

De personuppgifter som finns i rättsinformationssystemet får föras över till tredjeland.

SFS 2018:1717

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:175

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1999. Skyldigheten att genom rättsinformationssystemet göra sådan information som avses i 3–8 §§ tillgänglig inträder d. 1 juli 2000. För länsstyrelser inträder dock skyldigheten d. 1 jan. 2001.

2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet.

SFS 2000:80

Denna förordning träder i kraft d. 10 april 2000.

SFS 2000:668

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2000.

SFS 2001:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2001.

SFS 2002:1150

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:610

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2003.

SFS 2005:800

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:87

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2007:293

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2007:875

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:763

(Utkom d. 23 sept. 2008.)

SFS 2008:1205

(Utkom d. 12 dec. 2008.)

SFS 2008:1394

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1059

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:283

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2010.

SFS 2010:1806

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1990

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

SFS 2016:239

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2018:1717

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.