Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005D0671.pdf

29.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/22


RÅDETS BESLUT 2005/671/RIF

av den 20 september 2005

om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, artikel 30.1, artikel 31 och artikel 34.2 c i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet förklarade vid sitt extra möte den 21 september 2001 att terrorismen är en verklig utmaning för världen och Europa och att kampen mot terrorismen skall vara ett prioriterat mål för Europeiska unionen.

(2)

Europeiska rådet förklarade den 19 oktober 2001 att det är fast beslutet att bekämpa terrorismen i alla dess former och överallt i världen och att det kommer att fortsätta sina ansträngningar att förstärka världssamfundets koalition för att bekämpa terrorismen i alla dess former, till exempel genom att förstärka samarbetet mellan de operativa organ som ansvarar för kampen mot terrorismen: Europol, Eurojust, underrättelsetjänsterna, polisen och de rättsliga myndigheterna.

(3)

Det är viktigt i kampen mot terrorismen att alla berörda myndigheter kan få så fullständig och aktuell information som möjligt inom sina respektive behörighetsområden. Medlemsstaternas specialiserade nationella myndigheter, rättsliga myndigheter och behöriga organ på EU-nivå (till exempel Europol och Eurojust) har ett stort behov av information för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

(4)

Rådets beslut 2003/48/RIF av den 19 december 2002 om genomförande av särskilda åtgärder avseende polissamarbete och rättsligt samarbete i syfte att bekämpa terrorism i enlighet med artikel 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP (2) är ett viktigt steg på vägen. Terroristhotet är fortfarande aktuellt, och företeelsens komplexitet ställer stora krav på ett allt större informationsutbyte. Informationsutbytet måste utvidgas till att omfatta alla skeden i det straffrättsliga förfarandet, inklusive fällande domar, och alla personer, grupper eller enheter som är föremål för utredning, lagföring eller fällande dom för terroristbrott.

(5)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och de därför, på grund av behovet av ömsesidighet, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(6)

När det gäller genomförandet av informationsutbytet påverkar inte detta beslut väsentliga nationella säkerhetsintressen, och det bör inte äventyra enskilda personers säkerhet eller pågående utredningars framgång eller särskild underrättelseverksamhet på området statens säkerhet.

(7)

Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)   terroristbrott: de brott som avses i artiklarna 1, 2 och 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (3),

b)   Europolkonventionen: konventionen av den 26 juli 1995 om upprättandet av en europeisk polisbyrå (4),

c)   Eurojustbeslutet: rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet (5),

d)   grupp eller enhet: sådana terroristgrupper som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2002/475/RIF och de grupper och enheter som återfinns i förteckningen i bilagan till gemensam ståndpunkt 2001/931/GUSP av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (6).

Artikel 2

Tillhandahållande av information om terroristbrott till Eurojust, Europol och medlemsstaterna

1.   Varje medlemsstat skall utse en specialiserad avdelning inom polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter som, i enlighet med nationell lagstiftning, skall ha tillgång till och samla in all relevant information som rör och är ett resultat av brottsutredningar som genomförs av medlemsstatens brottsbekämpande myndigheter avseende terroristbrott och skicka den till Europol i enlighet med punkterna 3 och 4.

2.   Varje medlemsstat skall utse antingen en nationell kontaktperson till Eurojust för frågor som rör terrorism, eller flera om det föreskrivs i dess rättssystem, eller en lämplig rättslig eller annan behörig myndighet som, i enlighet med nationell lagstiftning, skall ha tillgång till och kan samla in all relevant information om och från straffrättsliga förfaranden och fällande domar avseende terroristbrott och skicka den till Eurojust i enlighet med punkt 5.

3.   Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att åtminstone den information som avses i punkt 4 avseende brottsutredningar och den information som avses i punkt 5 avseende lagföring och fällande domar för terroristbrott som påverkar eller kan påverka minst två medlemsstater och som samlats in av den behöriga myndigheten översänds till

a)

Europol, i enlighet med nationell lagstiftning och med bestämmelserna i Europolkonventionen, för behandling, och

b)

Eurojust, i enlighet med nationell lagstiftning och om det är tillåtet enligt bestämmelserna i Eurojustbeslutet, för att Eurojust skall kunna utföra sina arbetsuppgifter.

4.   Den information som skall översändas till Europol enligt punkt 3 är följande:

a)

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera personer, grupper eller enheter.

b)

De handlingar som är under utredning och de särskilda omständigheterna kring dessa.

c)

Det lagförda brottets art.

d)

Kopplingar till andra relevanta fall.

e)

Användning av kommunikationsteknik.

f)

Det hot som innehavet av massförstörelsevapen utgör.

5.   Den information som skall översändas till Eurojust enligt punkt 3 är följande:

a)

Uppgifter som gör det möjligt att identifiera personer, grupper eller enheter som är föremål för brottsutredning eller lagföring.

b)

Det lagförda brottets art och de särskilda omständigheterna kring detta.

c)

Information om fällande domar för terroristbrott och de särskilda omständigheterna kring dessa brott.

d)

Kopplingar till andra relevanta fall.

e)

Framställningar om rättslig hjälp, inbegripet framställningar om bevisupptagning, som kan riktas till eller komma från en annan medlemsstat, samt resultaten av dessa.

6.   Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att all relevant information som finns i handlingar, register, uppgifter, föremål eller andra bevismaterial som påträffats eller beslagtagits under en brottsutredning eller ett straffrättsligt förfarande avseende terroristbrott görs tillgänglig så snart som möjligt, med beaktande av att pågående utredningar inte får äventyras, för myndigheterna i andra berörda medlemsstater, i enlighet med nationell lagstiftning och relevanta internationella rättsliga instrument, där utredningar genomförs eller skulle kunna inledas eller där lagföring avseende terroristbrott har inletts.

Artikel 3

Gemensamma utredningsgrupper

Medlemsstaterna skall i förekommande fall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta gemensamma utredningsgrupper för utredningar om terroristbrott.

Artikel 4

Framställningar om rättslig hjälp och om verkställighet av domstolsavgöranden

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att framställningar från en annan medlemsstat om ömsesidig rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden i samband med terroristbrott skall behandlas skyndsamt och ges prioritet.

Artikel 5

Upphävande av gällande bestämmelser

Beslut 2003/48/RIF skall upphöra att gälla.

Artikel 6

Genomförande

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut senast den 30 juni 2006.

Artikel 7

Territoriell tillämpning

Detta beslut skall tillämpas på Gibraltar.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut fått verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 7 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 16, 22.1.2003, s. 68.

(3)  EGT L 164, 22.6.2002, s. 3.

(4)  EGT C 316, 27.11.1995, s. 2. Konventionen senast ändrad genom protokollet av den 27.11.2003 (EUT C 2, 6.1.2004, s. 3).

(5)  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom rådets beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44).

(6)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 93. Gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2005/220/GUSP (EUT L 69, 16.3.2005, s. 59).