Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1958-0205

Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2019:347.

Alkohol eller andra medel som har trafikfarlig påverkan, vilka påträffas hos den som brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 7 kap. 2, 3 eller 4 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 8 kap. 2, 3 eller 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem, 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500) eller 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) ska förklaras förverkade, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Detsamma ska gälla om alkohol eller sådana andra medel som avses i första stycket påträffas hos den som medföljt vid tillfället, om medlen kan antas ha varit avsedda även för den som begått gärningen.

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt alkohollagen (2010:1622) som påträffas hos den som intar eller förvarar sådana drycker eller preparat i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § ordningslagen (1993:1617) eller med lokal ordningsföreskrift ska, oavsett vem dryckerna eller preparaten tillhör, förklaras förverkade, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma ska gälla alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som påträffas hos den som intar sådana drycker eller preparat i strid med 4 kap. 4 § ordningslagen, med 5 kap. 2 § järnvägssäkerhetslagen eller med 6 kap. 2 § lagen om nationella järnvägssystem.

Tredje stycket gäller också i fråga om sådana drycker eller preparat som avses där och som påträffas hos någon som vid tillfället var i sällskap med den som bröt mot bestämmelsen, om det är sannolikt att dryckerna eller preparaten var avsedda även för den senare.

SFS 2022:369

Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

  1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohollagen (2010:1622). I fråga om försäljning till partihandlare omfattas även alkoholdrycksliknande preparat om de är skattepliktiga varor enligt lagen (2022:156) om alkoholskatt. Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rättegångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten eller Kustbevakningen.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna paragraf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska motsvara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av beslaget får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska göras inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åklagaren.

Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får en polisman eller en kustbevakningstjänsteman besluta att den bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.

I fråga om sådana drycker eller preparat som avses i 1 § tredje stycket och som intas eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 5 kap. 2 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller med 6 kap. 2 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen. Om värdet på beslagtagen alkohol är ringa, får Polismyndigheten i stället besluta att den bevisligen ska förstöras av en ordningsvakt. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje stycket.

SFS 2023:423

Egendom som förklarats förverkad enligt denna lag skall bevisligen förstöras eller säljas enligt 2 §, om detta inte har skett tidigare.

Intäkter vid försäljning av förverkad egendom tillfaller staten.

SFS 2005:286

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1958:205

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1958, då lagen d. 13 juni 1941 (nr 402) om förverkande i vissa fall av spritdrycker och vin m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1963:227

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1963 och skall äga tillämpning jämväl å beslag, som består vid lagens ikraftträdande.

SFS 1967:50

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

(Lagen träder enligt KK 1967:288 i kraft d. 1 juli 1967.)

SFS 1993:1622

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1994.

SFS 1994:1742

Denna lag träder i kraft i fråga om 2 § första punkten d. 1 jan. 1995 och i övrigt d. 1 april 1995.

SFS 1999:218

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2004:521

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:286

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2010:506

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1623

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:2007

(Utkom d. 30 dec. 2010.)

SFS 2014:616

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:35

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2019:347

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2022:158

Denna lag träder i kraft d. 13 febr. 2023.

SFS 2022:369

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2022.

SFS 2022:370

(Publicerad d. 10 maj 2022)

SFS 2023:423

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2024.

Lag 1958:205

Författare: Sven Johannisson

Författare: Cecilia Nordenfelt

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Sven Johannisson

Lagen infördes år 1958, se prop. 1958:80, 1LU 1958:21. Den har därefter ändrats vid ett stort antal tillfällen, varvid tillämpningsområdet successivt utvidgats och förfarandereglerna ändrats. I lagen finns bestämmelser om förverkande av alkoholhaltiga drycker och andra trafikfarliga medel (se SOU 1996:125 Droger i trafiken s. 53 f. samt prop. 1998/99:43 s. 22). Huvudsakligen avses två olika situationer. I 1 § 1 st. återfinns fall där den alkoholhaltiga drycken har påträffats hos någon som har gjort sig skyldig till trafiknykterhetsbrott eller motsvarande brott i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, luftfartslagen (2010:500), sjölagen (1994:1009), järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem. I 1 § 3 st. återfinns fall där förtäringen eller förvaringen av alkoholhaltiga drycker ägt rum under sådana förhållanden att reglerna i t.ex. ordningslagen (1993:1617) eller lokal ordningsföreskrift överträtts. Det kan vara fråga om att servering skett utan tillstånd eller att ett förbud i lokal ordningsföreskrift mot förtäring på offentlig plats överträtts eller att förtäringen skett på ett trafikföretags område eller på dess färdmedel. Förverkandemöjligheten träffar inte endast den på vilken första och tredje stycket är tillämpligt. Även en annan person, t.ex. i samma sällskap, kan enligt 1 § 2 st. respektive 4 st. drabbas av förverkande om det är sannolikt att den påträffade alkoholhaltiga drycken var avsedd också för den som gjort sig skyldig till brottet eller förseelsen. När sådan egendom som ska förverkas enligt lagen tagits i beslag gäller allmänna regler om beslag i brottmål med de särbestämmelser som anges i 2 §. Innebörden är i huvudsak att egendomen får förstöras efter beslut av undersökningsledare, åklagare, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller – om värdet av drycken är ringa – en polisman eller en kustbevakningstjänsteman. När det gäller förfarandet är lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. tillämplig.