Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1960:418) om straff för varusmuggling

Denna lag har enligt lag (2000:1225) upphört att gälla den 1 januari 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (2000:1225).

Om straff

1 §

Den som utan att ge det tillkänna hos vederbörlig myndighet till riket inför eller från riket utför gods, för vilket tull, annan skatt eller avgift skall erläggas till statsverket eller som enligt stadgande i lag eller författning inte får införas eller utföras, döms, om gärningen sker uppsåtligen, för varusmugglingtill böter eller fängelse i högst två år. Gäller gärningen narkotika som avses i8 § narkotikastrafflagen (1968:64) skall dömas till fängelse i högst tre år.

Första stycket gäller även, när någon genom att lämna oriktig uppgift i tulldeklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehandling av gods uppsåtligen föranleder, att tull, annan skatt eller avgift undandras staten eller att gods införs eller utförs i strid mot förbud. Detsamma gäller när någon genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling.

<kgp:refblock>

Fråga om extraordinär besvärsrätt enl. 48 § tullagen (1973:670)R 1977:87; 19791:33 I och II; 19811:8, 1992:19 (även enl. 103 § tullagen) – Fråga om temporär tullfrihet kunde medges R 19791:77 – Fråga om tillämpligt tulltaxenummer R 19791:78 – Ang. beviskravet i 39 § 3 st. tullagen (1973:670)R 19811:73 – Fråga om hushållsgemenskap i mål om flyttsakstullfrihet R 19811:86 – Fråga om det var uppenbart oskäligt att eftertulltaxering skett R 19821:72 – Ang. innebörden av ”aktuella pressbilder” i 28 § 2 tullkungörelsen (1973:1014)R 19821:76 –Fråga vid eftertulltaxering av kranbilar om innebörden av begreppet lyftförmåga R 19841:48 – Fråga om talerätt för allmänna ombudet i tullmål R 19841:71 – Ang. rättsvillfarelse se H 1985:281 vid BrB 1:2 – Ang. betalningsskyldighet för särskild avgift enl. äldre lydelse av 39 § tullagen (1973:670)R 19851:47 – Ang. flyttsakstullfrihet för segelbåt R 1987:114 – Fråga om rätt till besvär i särskild ordning enl. 48 § tullagen (1973:670)R 1987:140 I och II – Fråga om tulltillägg skulle utgå R 1987:134 – Ansvar enl. denna lag eller lagen 1994:1565 inf. efter denna lag? H 1999:670, 2000:256.

Fråga om gods, som medfördes i en fritidsbåt, kunde anses vara infört till riket H 1983:601.

Tullag (1994:1550), ändr. g. Lagar 1995:761, 964, 1531, 1996:88, 703, 1329, 1997:505, 1031, 1046, 1063, 1999:425, 449, 1375Tullförordning (1994:1558), ändr. g. F:ar 1996:707, 1178, 1997:52, 1999:111, 524Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, ändr. g. Lagar 1996:944, 1998:509, 1446, 1999:57, 1008, 1330, 2000:266F (1996:702) i samma ämne, ändr. g. F 1999:539Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m., ändr. g. Lagar 1995:468, 1642, 1996:405, 1997:1191, 1999:424F (1994:1605) om tullfrihet m.m., ändr. g. F:ar 1995:1643, 1996:9, 409, 1997:1192, 1998:403, 1999:526Lag (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.F (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m., ändr. g. F 1999:527Lag (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m., ändr. g. Lagar 1995:763, 1998:1685, 1999:427F (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m., ändr. g. F:ar 1995:857, 1999:525Tullregisterlag (1990:137), ändr. g. Lagar 1990:1143, 1991:159, 405, 1992:1169, 1994:1557, 1995:762, 1996:957, 1997:1061, 1998:510, 1999:418, 2000:475Tullregisterförordning (1990:179), ändr. g. F:ar 1990:1290, 1994:1562, 1998:520, 1999:508, 2000:507Lag (1997:1058) om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, ändr. g. Lag 1999:435F (1997:1064) i samma ämne, ändr. g. F 1999:544Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, ändr. g. Lagar 1999:438, 1010, 1331, 2000:489F (1998:518) i samma ämne, ändr. g. F:ar 1999:555, 2000:509.

</kgp:refblock>

SFS 1990:139

2 §

Är varusmuggling som avses i 1 § första stycket med hänsyn till godsets värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms till penningböter. Gäller gärningen narkotika döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

SFS 1991:280

3 §

Är varusmuggling att anse som grov, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Gäller gärningen narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), skall dömas till fängelse, lägst två och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om det förövats yrkesmässigt eller avsett gods av betydande myckenhet eller värde eller eljest varit av särskilt farlig art eller, om gärningen har gällt narkotika, den i övrigt utgjort led i en verksamhet av särskilt hänsynslös art.

<kgp:refblock>

Jfr H 1975:776 och 1997:622, båda anm. vid 8 §.

</kgp:refblock>

SFS 1983:364

4 §

Såsom varusmuggling skall också anses, om någon uppsåtligen

  1. förfogar över oförtullat eller obeskattat gods, restitutionsgods eller införsel- eller utförselförbud underkastat gods, som i vederbörlig ordning anmälts hos Tullverket, och därigenom föranleder att tull, annan skatt eller avgift undandras staten eller att godset i strid mot införselförbud kommer ut i den fria rörelsen eller att utförsel sker i strid mot utförselförbud,

  2. förfogar över infört gods, för vilket åtnjutits tullfrihet eller tullnedsättning under stadgad särskild förutsättning, i strid mot vad som förutsatts,

  3. förfogar över gods, för vilket meddelats tillstånd till införsel eller utförsel under stadgad särskild förutsättning, i strid mot vad som förutsatts,

  4. genom vilseledande förmår tillståndsgivande myndighet att medge införsel eller utförsel av gods och därigenom föranleder att godset införs eller utförs i strid mot förbud.

SFS 1999:400

5 §

Den som av grov oaktsamhet förövar gärning som avses i 1 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall skall dock inte dömas till ansvar.

Första stycket gäller även när någon, genom att lämna oriktig uppgift i tulldeklaration eller genom annat vilseledande i samband med tullbehandling av gods eller prövning som avses i 4 § 4, av grov oaktsamhet föranleder fara för att tull, annan skatt eller avgift undandras staten eller för att gods införs eller utförs i strid mot förbud. Detsamma gäller när någon genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling.

<kgp:refblock>

Grov oaktsamhet vid upprättande av tulldeklaration? H 1981:900, 1982:825 (även fråga om oriktig uppgift föranlett fara för att tull eller annan allmän avgift skulle undandragas) – Fråga om aktiebolags verkställande direktör av grov oaktsamhet föranlett att bolaget förfogat över gods i strid med införselförbud H 1985:43.

</kgp:refblock>

SFS 1990:139

6 §

Den som förvärvar, forslar, döljer, förvarar eller avyttrar gods, som varit föremål för varusmuggling, dömes, om gärningen sker uppsåtligen, för olovlig befattning med smuggelgods till böter eller fängelse i högst två år.

Om gärningsmannen icke insåg men hade skälig anledning antaga, att godset varit föremål för varusmuggling, dömes till böter.

Är brott som avses i denna paragraf ringa, skall ej till straff dömas.

<kgp:refblock>

Ang. 3 st. H 1981:835.

</kgp:refblock>

SFS 1973:672

7 §

Påträffas gods undandolt i fartyg, luftfartyg eller tåg på plats, som inte är upplåten till medföljande resandes personliga begagnande, och framgår av omständigheterna, att varusmuggling, som inte är att anse som ringa, är tillämnad eller har ägt rum, döms befälhavaren för bristande tillsyn över transportmedel till böter, om han inte bör dömas till ansvar enligt annan bestämmelse i denna lag. Har befälhavaren gjort vad på honom skäligen ankommit för att förhindra varusmuggling, skall han vara fri från ansvar. Vad nu sagts om befälhavare skall, där tillsynen över transportmedlet i det avseende, varom här är fråga, genom skriftlig instruktion eller på annat dylikt sätt anförtrotts annan person av befälsgrad, i stället gälla denne.

SFS 1991:280

8 §

För försök till varusmuggling döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller förberedelse till varusmuggling avseende narkotika samt stämpling till sådan varusmuggling avseende narkotika som inte är ringa.

Har flera medverkat till en i denna lag straffbelagd gärning tillämpas bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken. Beträffande varusmuggling, som är ringa, gäller dock vad som nu har sagts endast om gärningen avser narkotika.

<kgp:refblock>

Invändning att varor, som vid tullvisitation anträffats undandolda i fartyg, ej varit avsedda att införas i Sverige H 1974:735 – Försök till grov varusmuggling? H 1975:776 – Fråga om påföljd för försök att smuggla in ett parti cannabis H 1978:715H 1985:726 anm. vid BrB 23:5 – H 1989:456 och 1991:332, båda anm. vid BrB 23:1 – H 1991:255 – Försök till varusmuggling avseende knappt 1 hg cannabisharts ansågs med hänsyn till tillvägagångssättet ej såsom ringa H 1993:38 – Straffmätning vid försök till grov varusmuggling avseende 25 000 liter 96-procentig sprit H 1997:622.

</kgp:refblock>

SFS 1985:10

8 a §

Ansvar enligt 1–5 §§ för gärning, som medfört att tull, annan skatt eller avgift inte har påförts eller har påförts med för lågt belopp, inträder inte för den som frivilligt vidtar åtgärd som leder till att tull, annan skatt eller avgift kan påföras med rätt belopp. Detsamma gäller i fråga om ansvar enligt 6 § för olovlig befattning med smuggelgods, för vilket tull, annan skatt eller avgift inte har påförts eller har påförts med för lågt belopp.

Ansvar enligt 5 § för gärning som medfört fara som där avses inträder inte för den som frivilligt undanröjer faran.

<kgp:refblock>

F (1964:724) ang. skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål – F (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika.

</kgp:refblock>

SFS 1987:1067

Om förverkande

9 §

Gods, som varit föremål för varusmuggling eller försök därtill, skall, tillika med emballage och kärl, vari godset förvaras, förklaras förverkat till kronan; finnes egendomen ej i behåll, skall i stället värdet förklaras förverkat. Är påföljd som nu sagts uppenbart obillig, må den helt eller delvis eftergivas.

Vad i första stycket sägs skall ej gälla mot den som i god tro förvärvat egendomen eller särskild rätt därtill.

<kgp:refblock>

Jfr BrB 36:13 och där anm. H 1972:414 – Fråga om förverkande var uppenbart obilligt H 1977:82, 1989:78, 1994:65 – Ang. preskription se H 1965:540, anm. vid BrB 36:15 – Förverkandereglerna i denna § är inte tillämpliga vid brott mot 5 § H 1985:540H 1995:235 anm. vid 20 § – Ej värdeförverkande vid enbart olovlig befattning med det insmugglade godset 2000:307.

</kgp:refblock>

10 §

Vad som använts som hjälpmedel vid varusmuggling eller försök därtill eller vid olovlig befattning med smuggelgods må, såvitt ägaren eller någon som var i hans ställe uppsåtligen förövat gärningen eller medverkat därtill, förklaras helt eller delvis förverkat till kronan, om det är påkallat till förebyggande av brott, som nu sagts, eller eljest särskilda skäl föreligga och det ej är uppenbart obilligt; finnes egendomen ej i behåll må i stället värdet, helt eller delvis, förklaras förverkat. Vad nu sagts skall dock ej gälla mot den som i god tro förvärvat egendomen eller särskild rätt därtill. I stället för förverkande äge rätten föreskriva åtgärd till förebyggande av missbruk.

11 §

[har upphävts genom lag (1968:167).]

SFS 1968:167

12 §

Rätten må, i stället för att förklara egendom förverkad till viss del, meddela sådan förklaring med avseende å motsvarande del av egendomens värde.

<kgp:refblock>

Om en oförtullad vara eller dess värde blir föremål för förverkande, skall annan skatt än tull, avgifter och tulltillägg inte tas ut till den del varan eller dess värde förverkats; erlagd tull skall beaktas vid förverkande av en varas värde, se Tullag (1994:1550)90 §.

KK (1955:631) ang. skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg.

</kgp:refblock>

Om förundersökning m.m.

13 §

Förundersökning rörande brott, som avses i denna lag, må inledas av Tullverket. Har den inletts av Tullverket, skall beträffande verket gälla vad i rättegångsbalken är stadgat om undersökningsledare. Är saken ej av enkel beskaffenhet, skall ledningen övertagas av åklagaren, så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall ock eljest övertaga ledningen, när det finnes påkallat av särskilda skäl.

Åklagaren äge, då undersökning ledes av Tullverket, meddela anvisningar rörande undersökningens bedrivande.

Då undersökning ledes av åklagaren, äge han vid undersökningens verkställande anlita biträde av Tullverket, så ock uppdraga åt tulltjänsteman att vidtaga särskild till undersökningen hörande åtgärd, om dess beskaffenhet tillåter det.

SFS 1999:400

14 §

Tulltjänsteman, tjänsteman vid Kustbevakningen, tjänsteman vid lots- och fyrstaten och tjänsteman vid Statens järnvägar åligger att i den mån honom anbefalld tjänstgöring därtill föranleder noggrant övervaka, att brott, som avses i denna lag, icke äger rum.

Tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen äge enahanda rätt som enligt rättegångsbalken tillkommer polisman att gripa den som misstänkes för brott, som avses i denna lag, samt att till förhör medtaga den som är tillstädes å plats, där sådant brott förövats.

<kgp:refblock>

Lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag.

</kgp:refblock>

SFS 1993:1687

Om beslag

15 §

Tulltjänsteman, tjänsteman vid Kustbevakningen, tjänsteman vid lots- och fyrstaten ävensom polisman må taga egendom, som kan antagas vara enligt denna lag förverkad, i beslag. I samband med tillsyn enligt 14 § första stycket för uppdagande av varusmuggling må ock tjänsteman vid Statens järnvägar verkställa beslag som nyss sagts. Tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen äge i övrigt i fråga om brott, som avses i denna lag, den rätt att taga egendom i beslag, som enligt rättegångsbalken tillkommer polisman.

Verkställes beslag av annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne ej beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom och han skall därvid omedelbart pröva, om beslaget skall bestå.

SFS 1993:1687

16 §

När beslag lagts å egendom, som kan antagas vara enligt denna lag förverkad, skall åklagaren antingen så snart ske kan väcka åtal för brott, som föranlett beslaget, eller talan vid domstol med yrkande om egendomens förverkande eller ock förfara på sätt i 21 § sägs.

SFS 1994:1417

17 §

Beslagtagen egendom skall, där ej föreskrift i särskild författning till annat föranleder eller åklagaren annorlunda bestämmer, omhändertagas och förvaras av tullverket.

Om husrannsakan, kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1960-0418

18 §

För att söka efter egendom som kan antas vara förverkad enligt denna lag får polisman, tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen utan förordnande företa husrannsakan i sådan lokal, som avses i 28 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken, samt i magasin, upplagsbodar och uthus. I övrigt har tulltjänsteman och tjänsteman vid Kustbevakningen i fråga om brott, som avses i denna lag, samma rätt att utan förordnande företa husrannsakan som enligt nämnda balk tillkommer polisman.

SFS 1999:157

19 §

Om det finns anledning att anta att någon, som anträffas vid en gräns- eller kustort eller ankommer till en plats, med förbindelse till utlandet, har på sig gods som enligt denna lag är underkastat beslag, får tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen för att söka efter sådant gods hos honom utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning samt ta urinprov. Ingen får dock hållas kvar för urinprovstagning. Om chefen för en tullregion finner att skärpning av tullkontrollen av persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet eller för viss tidrymd på någon plats är oundgängligen nödvändig, får efter regionchefens beslut kroppsvisitation utföras på var och en som med lägenheten eller under tidrymden ankommer till platsen från utlandet eller avreser från platsen till utlandet. Sådant beslut får verkställas omedelbart men skall snarast prövas av Tullverkets chef eller den han sätter i sitt ställe.

Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, ytlig kroppsbesiktning samt urinprovstagning skall verkställas inomhus i avskilt rum eller i lämpligt utrymme i fartyg samt, om undersökningsman eller den undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnens närvaro. Kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning och urinprovstagning beträffande kvinnor får inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Protokoll behöver inte föras och bevis om utförd kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovstagning behöver inte utfärdas om inte den undersökte begär det eller föremål som påträffas tas i beslag.

Bestämmelser om rätt för Tullverket att undersöka handresgods samt resväskor och liknande som medförs av resande finns även i tullagen (1994:1550).

<kgp:refblock>

Ang. sista st. se lagen 1994:155057 §, anm. vid 1 §.

</kgp:refblock>

SFS 1999:400

Om förfarandet i vissa fall vid egendoms förverkande

20 §

Är fråga om förverkande av annan egendom än forslingsredskap och är ägaren ej känd eller har han icke känt hemvist inom riket eller kan eljest ej på sätt om stämning i brottmål är stadgat delgivning ske här i riket, må talan om egendomens förverkande föras mot forslare eller annan innehavare av den beslagtagna egendomen, om han kan anträffas med stämning.

<kgp:refblock>

Fråga om förverkandetalan kunde prövas, fastän ägaren ej instämts H 1977:82 – Talan om förverkande kunde ej föras mot den som utan vetskap varit adressat för postförsändelse vilken tagits i beslag H 1995:235.

</kgp:refblock>

21 §

[har upphävts genom lag (1986:1013).]

SFS 1986:1013

Om förfarandet med förverkad egendom

22 §

Sedan slutligen avgjorts, att egendom, som enligt denna lag tagits i beslag, skall vara förverkad, skall egendomen, där ej föreskrift i särskild författning till annat föranleder, försäljas genom tullverkets försorg eller i den ordning som i allmänhet gäller för försäljning av förverkad lös egendom. Förvaringspersedel, som på grund av sin beskaffenhet är särskilt ägnad att användas för varusmuggling, må dock försäljas allenast om den gjorts otjänlig för sådant ändamål. Där detta ej lämpligen kan ske, skall med persedeln förfaras på sätt Tullverket bestämmer.

Har med avseende å egendom meddelats förklaring som i 12 § sägs och erlägges ersättningsbelopp som där avses inom två månader efter det saken slutligen avgjorts, skall egendomen återställas. I annat fall må egendomen för ersättningsbeloppets uttagande försäljas i den ordning som i första stycket föreskrives.

SFS 1999:400

23 §

Är beslagtagen egendom underkastad förskämning eller snar förstörelse eller annan nedgång i värde, må den genast försäljas, och skall så alltid ske om ägaren begär det. Uppskattas egendomens värde till femhundra kronor eller mera och har ej försäljning påkallats av ägaren, skall dock tillstånd till försäljningen sökas hos rätten. Rätten må utan ägarens hörande meddela beslut om egendomens avyttring.

Då beslag lagts å rusdrycker, som kunna antagas vara förverkade enligt denna lag, skola bestämmelserna i 2 § 1 lagen d. 9 maj 1958 om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. äga motsvarande tillämpning.

<kgp:refblock>

Lagen(1958:205) om förverkande etc.

</kgp:refblock>

SFS 1974:1070

Om åtal och talan om förverkande

Rubriken införd g. SFS1960-0418

23 a §

Åtal för varusmuggling eller försök därtill eller för brott som avses i 5 § får väckas endast när det med hänsyn till brottets allvarliga art eller i övrigt finns särskilda skäl till det, om gärningen kan föranleda påföring av tulltillägg enligt 83 § tullagen (1987:1065) eller en sådan särskild avgift som avses i 3 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

Vad som sägs i första stycket gäller även talan om förverkande enligt 9 §.

SFS 1987:1201

Om åtal

24 §

I mål rörande brott enligt författningar, vilkas efterlevnad Tullverket har att övervaka, må, om ej svårare straff än böter kan följa å brottet eller om målet rör brott som avses i 2 § andra meningen, talan föras av befattningshavare vid Tullverket som verket bestämmer. Sådan befattningshavare må ock meddela beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Vad nu stadgats skall icke lända till inskränkning i allmän åklagares åtalsrätt i fråga om brott, som nyss sagts.

<kgp:refblock>

Lagen (1986:1009) – Ang. skyldighet att anskaffa gravationsbevis betr. fartyg och luftfartyg se KK1955:631.

</kgp:refblock>

SFS 1999:400

Särskilda bestämmelser

25 §

Häves beslag å utländskt oförtullat gods, skall egendomen eller, om godset redan försålts, köpeskillingen överlämnas till Tullverket för behörig redovisning.

SFS 1999:400

26 §

Tullverket skall i enlighet med vad därom är särskilt stadgat medverka vid verkställighet av böter och andra påföljder, som ådömas enligt denna lag.

SFS 1999:400

27 §

Hava i lag eller författning angående förbud mot införsel eller utförsel av visst gods givits särskilda föreskrifter om påföljd för överträdelse av förbudet, skola bestämmelserna i denna lag, där ej annat uttryckligen angives, icke äga tillämpning.

<kgp:refblock>

Ang. tillämpning av nya lagen betr. brott som begåtts före angivna dag; bedömning huruvida nya lagen ledde till lindrigare resultat för tilltalad H 1961:724.

</kgp:refblock>

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1960:418

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1961.

2. Genom denna lag upphävas lagarna d. 8 juni 1923 (nr 147) om straff för olovlig varuinförsel och d. 18 juni 1949 (nr 398) om straff för olovlig varuinförsel.

3. Vad i lag eller författning är stadgat om tullmålsdomstol och tullåklagare skall ej vidare äga tillämpning; dock att mål, vari talan väckts före den nya lagens ikraftträdande, i sådant hänseende skall handläggas enligt äldre lag.

4. Utan hinder av vad i denna lag stadgas om åtalsrätt må åklagaruppgifter fullgöras av de nuvarande tullfiskalerna i Stockholm, Göteborg och Malmö enligt de närmare föreskrifter generaltullstyrelsen i samråd med riksåklagarämbetet äger meddela.

5. Har åklagare före denna lags ikraftträdande meddelat skriftligt förordnande, som avses i 17 § 2 mom. lagen om straff för olovlig varuinförsel, 17 § lagen med särskilda bestämmelser angående olovlig befattning med spritdrycker och vin eller 6 § 2 mom. lagen om straff för olovlig varuutförsel, skall, utan hinder av vad i den nya lagen är föreskrivet, förfaras enligt förordnandet

6. Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest stadgande, som ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

SFS 1968:167

Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att 11 § lagen d. 30 juni 1960 om straff för varusmuggling skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1968.

SFS 1973:672

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

(Lagen 1973:672 träder enligt F 1973:1016 i kraft d. 1 jan 1974.)

SFS 1974:1070

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1975.

SFS 1983:364

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1983.

SFS 1985:10

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1985.

SFS 1986:1013

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1987:1067

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1987:1067 har enligt förordning 1987:1115 trätt i kraft d. 1 jan. 1988.)

SFS 1987:1201

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1990:139

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1990.

SFS 1991:280

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1993:1409

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1993:1687

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1994.

SFS 1994:1417

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995.

SFS 1999:157

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 1999:400

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.