Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Utfärdad: 1971-12-10

Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211), lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas även i fråga om gärningar varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten.

SFS 2019:372

Till penningböter döms, om ansvar inte kan följa enligt 1 eller 2 §, den som i Danmark, Finland, Island eller Norge överträder där gällande föreskrift angående

 1. förbud mot framförande av motorfordon utan föreskriven trafikförsäkring,

 2. skyldighet att följa polismans anvisningar i trafiken,

 3. fordons hastighet,

 4. fordons plats på vägen under färd, fordons färdriktning, möte med eller omkörning av annat fordon, ändring av färdriktning eller passerande av järnvägskorsning,

 5. förkörsrätt,

 6. skyldighet att bereda fri väg för utryckningsfordon,

 7. skyldighet att följa anvisning som ges genom vägmärke, signal eller körbanemarkering,

 8. förbud mot parkering eller stannande av fordon,

 9. förbud mot användning av fordon eller särskild fordonstyp på vissa vägar,

 10. säkerhetsanordningar för fordon eller last,

 11. märkning av fordon eller last,

 12. fordonsbelysning och dess användning,

 13. fordons last eller lastförmåga eller

 14. fordons registrering, registreringsskyltar eller nationalitetsbeteckning.

SFS 1991:299

I den mån det påkallas för uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtal med annan främmande stat än som anges i 3 §, kan regeringen förordna att nämnda paragraf skall äga tillämpning i fråga om gärning som begås i den staten.

Refererad författning:

Enl. KK (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands skall bestämmelserna i nämnda § äga tillämpning även i fråga om gärning som begås i annan stat än som där anges, om staten har tillträtt den europeiska konventionen d. 30 nov. 1964 om straff för vägtrafikbrott. Ang. vilka stater som tillträtt konventionen se nämnda KK.

SFS 1977:950

[har upphävts genom lag (1972:813).]

SFS 1972:813

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:965

(Utkom d. 21 dec. 1971.)

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.

(Lagen 1971:965 har enligt kungörelse 1972:42 trätt i kraft d. 1 april 1972.)

SFS 1972:813

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att 5 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1973.

SFS 1977:950

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1978.

SFS 1991:299

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1998:981

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2001:653

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:344

Denna lag träder i kraft d. 20 jan. 2003.

SFS 2002:926

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2019:372

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.