Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

Rubriken har denna lydelse enl. F 2012:568.

Framställning om utlämning av den som här i riket är misstänkt eller tilltalad för brott görs av åklagare. Framställningen ska sändas till riksåklagaren, som avgör om den ska överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

SFS 2012:568

Vid en framställning som avses i 1 § bör fogas protokoll vid häktningsförhandling, särskilt uppsatt häktningsbeslut eller annan handling som tydligt redovisar att en domstol funnit sannolika skäl till misstanke föreligga för det eller de brott som har föranlett häktning, tid och plats för deras förövande, tillämpliga lagrum samt namn, hemvist, medborgarskap och övriga personuppgifter beträffande den som begärs utlämnad. Handlingen bör vara undertecknad eller bestyrkt av en domare som var ledamot av rätten när häktningen beslutades.

Uppgift om signalement bör om möjligt bifogas framställningen. Åklagaren kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas.

SFS 2000:718

Framställning om utlämning för verkställighet av

  • fängelsestraff görs av Kriminalvården,

  • rättspsykiatrisk vård görs av Socialstyrelsen,

  • sluten ungdomsvård görs av Statens institutionsstyrelse.

Framställningen ska överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

SFS 2012:568

En framställning som avses i 3 § skall åtföljas av en bestyrkt kopia av den dom som skall verkställas. Vidare skall, om möjligt, uppgift lämnas om hur lång tid som återstår att verkställa. Tillämpliga bestämmelser bör också redovisas. Kriminalvården, Socialstyrelsen eller Statens institutionsstyrelse kan samråda med Justitiedepartementet i frågan om ytterligare utredning behöver bifogas.

SFS 2005:1003

Justitiedepartementet vidarebefordrar utlämningsframställningen till den andra staten. Vid behov kan begäran om provisoriskt anhållande göras innan utlämningsframställningen vidarebefordras.

Översättning av framställningen och därvid fogade handlingar ombesörjs av Justitiedepartementet.

SFS 2000:718

Riksåklagaren, Kriminalvården, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse eller åklagare som gjort en framställning om utlämning får lämna kompletterande information till en behörig myndighet i en annan stat om den andra staten tillåter det.

SFS 2005:1003

När det följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, att den som har utlämnats för brott till Sverige kan lämna sitt samtycke till åtal eller straff för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller till att vidareutlämnas till en annan stat, utan att medgivande måste inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett, ska samtycke lämnas till åklagare.

Samtycket ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren. Formuläret ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av den som har utlämnats. Om ett annat språk används, ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har utlämnats har förstått innebörden av samtycket.

Allmän anmärkning:

Se tillkännagivande 2001:718 inf. efter denna förordning.

SFS 2012:568

[Upphävd g. F (2012:568).]

SFS 2012:568

[Upphävd g. F (2012:568).]

SFS 2012:568

[Upphävd g. F (2012:568).]

SFS 2012:568

Utlämning bör begäras endast när det i beaktande av det men för den enskilde samt den tidsutdräkt och de kostnader som kan antas uppkomma i ärendet framstår som motiverat med hänsyn till brottets art och svårhetsgrad samt övriga omständigheter.

Vid prövning enligt första stycket skall bland andra omständigheter beaktas längden av det fängelsestraff eller den slutna ungdomsvård som kan antas komma att dömas ut för brottet eller som har dömts ut för detta och återstår att avtjäna eller genomgå. Kan det antas att den eftersökte genom domen kommer att utvisas ur landet eller har beslut om utvisning meddelats, skall även denna omständighet beaktas.

SFS 2001:636

Riksåklagaren får i ett ärende om utlämning till Sverige godta villkor om att den som begärs utlämnad återförs till den andra staten för att där verkställa ett fängelsestraff eller annan frihetsberövande påföljd som personen har dömts till i Sverige.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 a § nu 9 c §.

SFS 2003:82

Bestämmelser om transporter i Sverige finns i 26 § lagen (1957:668) om utlämning för brott.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 b § nu 9 c §.

SFS 2017:148

Om någon ska återföras enligt 9 a § ska den ansvariga myndigheten se till att verkställigheten av straffet eller påföljden överförs till den andra staten och att personen förs dit när domen har vunnit laga kraft. Myndigheten får begära hjälp av Polismyndigheten om det behövs. En sådan begäran ska innehålla uppgift om den ort där personen vistas.

Ansvarig myndighet enligt första stycket är

  • Kriminalvården, om påföljden är fängelse,

  • Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, och

  • Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 b §. Förutv. 9 c § nu 9 d §.

SFS 2017:148

SFS 2020:388

[Upphävd g. F (2003:1181). ]

SFS 2003:1181

[Upphävd g. F (2003:1181). ]

SFS 2003:1181

[Upphävd g. F (2012:568).]

SFS 2012:568

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:306

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1982.

SFS 1988:35

Denna förordning träder i kraft d. 12 april 1988.

SFS 1996:213

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 2000:718

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2000.

SFS 2001:636

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2001.

SFS 2001:715

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:58) om förfarandet vid utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge.

SFS 2001:991

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2003:82

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003.

SFS 2003:1181

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om utlämning som har inletts vid ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller i förhållande till en stat som d. 1 jan. 2004 var medlem i Europeiska unionen och som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2002/584/RIF av d. 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, dock endast om ärendet har inletts före d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:1003

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2012:568

1. Denna förordning träder i kraft d. 16 okt. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts före ikraftträdandet.

SFS 2014:1133

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:148

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2020:388

(Publicerad d. 30 maj 2020)