Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1998:407.

Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.

SFS 1998:407

Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

SFS 2017:333

SFS 2021:1024

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:316

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1982.

SFS 1998:407

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:267

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2016:512

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2017:333

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2021:1024

(Publicerad d. 8 nov. 2021)

Anmärkt författning:

Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.