Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

I den mån det har avtalats i en överenskommelse på privaträttens område som Sverige har ingått med annan stat, får den som efter kallelse i enlighet med överenskommelsen har rest in i Sverige från den andra staten för att höras som vittne eller sakkunnig inte lagföras, berövas sin frihet eller på annat sätt underkastas inskränkning i denna på grund av dom eller gärning som härrör från tiden före inresan i Sverige.

Immuniteten upphör om vittnet eller den sakkunnige stannar kvar i Sverige trots att han haft möjlighet att lämna landet under en sammanhängande tid av femton dagar från det att han har fått besked från domstolen om att hans närvaro inte längre påfordras, eller om han, efter att ha lämnat landet, återvänder hit.

Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha mindre omfattning än som nu angivits, gäller i stället den bestämmelsen.

SFS 1991:438

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:988

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upphävs lagen (1964:543) om vissa begränsningar i svensk lags tillämplighet och svensk domstols behörighet.

(Lag 1985:988 har enligt förordning 1986:177 trätt i kraft d. 1 maj 1986.)

SFS 1986:177

(Utkom d.n 22 april 1986.)

SFS 1991:438

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.