Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:419) om brottsofferfond

Utfärdad den 26 maj 1994.
Utkom från trycket den 7 juni 1994

Den som döms för ett eller flera brott ska, om svårare straff än penningböter ingår i straffskalan för något av brotten, i domen åläggas att betala en avgift på 1 000 kronor. Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott tas upp av åklagare genom strafföreläggande.

Avgift ska inte tas ut om påföljdseftergift meddelas.

SFS 2022:1867

Bestämmelserna i 35 kap. 7 § brottsbalken om bortfallande av böter gäller även avgift enligt denna lag.

Avgifterna skall föras till en brottsofferfond. Fondens medel skall, enligt de föreskrifter som regeringen bestämmer, användas för verksamhet som gagnar brottsoffer.

Regeringen får besluta att kostnaderna för förvaltning av fonden skall ersättas av fondens medel.

Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:419

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

SFS 1999:582

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

SFS 2014:1571

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2015. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

SFS 2022:1867
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2023.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för brott som har begåtts före ikraftträdandet.

Anmärkt författning:

F (1994:426) om brottsofferfond.