Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Rubriken har denna lydelse enl. F 1998:639.

Utfärdad: 1994-06-09.
Utkom från trycket den 28 juni 1994.

Omtryckt i SFS 1996:1088.

När en domstol underrättar den som dömts till fängelse i högst sex månader om utgången i målet, skall domstolen skriftligen informera den dömde om möjligheten att verkställa straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Sådan information behöver dock inte lämnas om den redan har lämnats av en lägre domstol.

SFS 2007:103

I fall som avses i 1 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll behöver det inte utfärdas ett föreläggande om inställelse vid kriminalvårdsanstalt enligt 6 § första stycket strafftidslagen (2018:1251) förrän Kriminalvården fått tillfälle att informera den dömde om innehållet i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

SFS 2019:99

Meddelar en allmän förvaltningsdomstol eller en övervakningsnämnd beslut i mål eller ärende enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska en kopia av beslutet utan dröjsmål skickas till Kriminalvården.

SFS 2011:145

Har verkställighet utanför anstalt enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll påbörjats och beslutar övervakningsnämnden att beslutet om sådan verkställighet ska upphävas eller beslutar Kriminalvården att beslutet tills vidare inte ska gälla, ska nämnden eller myndigheten underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin hemort. När Polismyndigheten omhändertar den dömde för förpassning till en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte, ska myndigheten omedelbart underrätta övervakningsnämnden och Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

Meddelar Kriminalvården ett sådant beslut som avses i första stycket, ska myndigheten underrätta den aktuella övervakningsnämnden. Om beslutet meddelas under en sådan dag som anges i 5 § eller nära inpå en sådan dag, ska underrättelse också lämnas till den övervakningsnämnd som har eller kommer att ha beredskap. Denna nämnd behöver dock inte underrättas om beslutet meddelas nära inpå en arbetsdag.

SFS 2019:99

Mellan kl. 09.00 och 13.00 under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton skall övervakningsnämnderna ha beredskap för prövning av frågor om upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt. Beredskapen skall fullgöras av ordförandena i nämnderna.

SFS 1996:1088

Kriminalvården indelar övervakningsnämnderna i tre beredskapsområden. En övervakningsnämnd i varje beredskapsområde skall ha beredskap under tid som anges i 5 §.

SFS 2005:1012

Den övervakningsnämnd som Kriminalvården bestämmer skall svara för samordningen av beredskapen inom beredskapsområdet.

Övervakningsnämnderna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen mellan sig. Om nämnderna inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av Kriminalvården.

SFS 2005:1012

En övervakningsnämnd som har beredskap skall underrätta andra övervakningsnämnder om sin befattning med ärenden som normalt skulle ha handlagts av dessa nämnder.

SFS 1996:1088

Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt samt ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

SFS 2005:1012

Om Kriminalvården beslutar att en person som är dömd för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid ska verkställa fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska Kriminalvården underrätta målsäganden om beslutet.

Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Den ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud.

SFS 2011:971

Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst skall också tillämpas på skada som orsakats av den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

SFS 2007:103

För varje person som undergår verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll skall föras journal enligt föreskrifter som Kriminalvården meddelar.

SFS 2005:1012

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2005:139

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1060

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1994.

SFS 1996:785

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1996.

(Ändrade övergångsbestämmelser: Förordningen skall upphöra att gälla vid utgången av år 1998.)

SFS 1996:1088

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:639

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

(Ändringarna innebär bl.a. att ordet försöksverksamhet strukits ur förordningens rubrik. Övergångsbestämmelserna om begränsad giltighet, senast ändrade genom F 1996:785, upphör därmed att gälla.)

SFS 2001:686

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2005:139

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2005.

SFS 2005:1012

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:103

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2007.

SFS 2010:145

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:971

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2014:1148

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:99

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.