Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg

Utfärdad den 30 maj 1996.
Utkom från trycket den 14 juni 1996

I denna lag föreskrivs med anledning av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 vissa begränsningar i fråga om tillämpningen av svensk lag.

Hänvisad författning:

Havsrättskonventionen finns intagen som bilaga 5 (separat häfte) till prop. 1995/96:140.

Om ett brott mot bestämmelser i svensk lag om förebyggande, begränsning och kontroll av förorening av den marina miljön begås på ett fartyg registrerat i en främmande stat när fartyget befinner sig utanför svenskt inre vatten, får inte strängare straff än böter dömas ut.

Detta gäller dock inte allvarliga och uppsåtliga gärningar som avser förorening i territorialhavet.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. jfr art. 230 i havsrättskonventionen.

Påföljd för brott som avses i denna lag får endast dömas ut om den misstänkte häktats eller fått del av åtal för brottet inom tre år från det att brottet begicks. Om påföljd för brottet faller bort tidigare enligt 35 kap. 1 § brottsbalken gäller i stället den bestämmelsen.

Hänvisad författning:

Jfr art. 228.2 i havsrättskonventionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:517

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.