Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:274 Utkom från trycket den 25 april 2006Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 12 april 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20, rskr. 2005/06:194. föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 7 kap. 5 § skall ha följande lydelse, dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande lydelse.7 kap.2 §2 § Tidigare 2 § upphävd genom 1973:648.Den som, vid annans adoption av en person under arton år, genom olaga tvång eller vilseledande eller genom att utlova eller ge otillbörlig ersättning utverkar samtycke eller tillstånd till en sådan adoption, döms för otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn till böter eller fängelse i högst två år. 5 §5 § Senaste lydelse 1993:207.För försök till otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn, förvanskande av familjeställning eller egenmäktighet med barn som är grovt döms till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)