Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:274

Utkom från trycket den 25 april 2006
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 12 april 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken

1)

Prop. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20, rskr. 2005/06:194.

  • dels att 7 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

  • dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande lydelse.

2 §

2) Den som, vid annans adoption av en person under arton år, genom olaga tvång eller vilseledande eller genom att utlova eller ge otillbörlig ersättning utverkar samtycke eller tillstånd till en sådan adoption, döms för otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn till böter eller fängelse i högst två år.

2)

Tidigare 2 § upphävd genom 1973:648.

5 §

3) För försök till otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn, förvanskande av familjeställning eller egenmäktighet med barn som är grovt döms till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

3)

Senaste lydelse 1993:207.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:274

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)