Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:283 Utkom från trycket den 3 maj 2006Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 6 april 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169. föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 36 kap. 7–10 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 36 kap. 10 a §, av följande lydelse.36 kap.7 §7 § Senaste lydelse 1986:1007.För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall, på yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, ellerbrottet har begåtts av a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot näringsidkaren. 8 §8 § Senaste lydelse 1986:118.Företagsbot skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor. 9 §9 § Senaste lydelse 1986:118.När storleken av företagsbot bestäms, skall, med beaktande av straffskalan för brottet, särskild hänsyn tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten.Skälig hänsyn skall också tas till om näringsidkaren tidigare ålagts att betala företagsbot. 10 §10 § Senaste lydelse 1986:118.Företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med tillämpning av 9 §,om brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för näringsidkaren och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng,om näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet,om näringsidkaren frivilligt angett brottet, ellerom det annars finns särskilda skäl för jämkning.Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande som avses i första stycket får företagsbot efterges. 10 a §10 a §Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbothar begåtts av oaktsamhet, ochinte kan antas föranleda annan påföljd än böterfår brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMaria Kelt(Justitiedepartementet)