Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:283

Utkom från trycket den 3 maj 2006
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken

1)

Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169.

 • dels att 36 kap. 7–10 §§ skall ha följande lydelse,

 • dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 36 kap. 10 a §, av följande lydelse.

7 §

2) För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall, på yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och

2)

Senaste lydelse 1986:1007.

 1. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller

 2. brottet har begåtts av

  a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller

  b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot näringsidkaren.

8 §

3) Företagsbot skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor.

3)

Senaste lydelse 1986:118.

9 §

4) När storleken av företagsbot bestäms, skall, med beaktande av straffskalan för brottet, särskild hänsyn tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten.

4)

Senaste lydelse 1986:118.

Skälig hänsyn skall också tas till om näringsidkaren tidigare ålagts att betala företagsbot.

10 §

5) Företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med tillämpning av 9 §,

5)

Senaste lydelse 1986:118.

 1. om brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för näringsidkaren och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng,

 2. om näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet,

 3. om näringsidkaren frivilligt angett brottet, eller

 4. om det annars finns särskilda skäl för jämkning.

Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande som avses i första stycket får företagsbot efterges.

10 a §

Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbot

 1. har begåtts av oaktsamhet, och

 2. inte kan antas föranleda annan påföljd än böter

  får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:283

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Maria Kelt
(Justitiedepartementet)