Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:574

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 kap. 2, 3 och 6 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:122, bet. 2005/06:JuU25, rskr. 2005/06:262.

2 §

2) Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio.

2)

Senaste lydelse 1991:240.

Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas.

Minsta bötesbelopp är sjuhundrafemtio kronor.

3 §

3) Penningböter skall bestämmas till lägst tvåhundra kronor och högst fyratusen kronor. Om ett lägre högsta belopp är särskilt föreskrivet, gäller dock detta.

3)

Senaste lydelse 1991:240.

6 §

4) Böter som gemensamt straff för flera brott döms ut i dagsböter, om något av brotten bör föranleda dagsböter.

4)

Senaste lydelse 1993:201.

Som gemensamt straff får dagsböter bestämmas till ett antal av högst tvåhundra och penningböter till ett belopp av högst tiotusen kronor.

Om det för något av brotten är föreskrivet ett visst lägsta bötesstraff, får detta inte underskridas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:574

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Viveca Lång
(Justitiedepartementet)