Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:754

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Förordning om ändring i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;
utfärdad den 8 juni 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.1)

1)

Senaste lydelse av 15 § 2005:987.

dels att i 15 § ordet ”Skatteverket” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 4 a, 5 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

2) Befogenhet som enligt 25 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. tillkommer Kriminalvården utövas i fråga om verkställighet enligt 1, 3 eller 4 § samma lag av Kronofogdemyndigheten. Det som i lagen sägs om Kriminalvården och dess beslut skall då tillämpas på Kronofogdemyndigheten och dess beslut.

2)

Senaste lydelse 2005:987.

3) Om en framställning hos Kriminalvården eller Kronofogdemyndigheten görs av en myndighet i annan nordisk stat och framställningen inte innehåller för dess prövning erforderliga uppgifter, skall sådana begäras hos den myndighet som gjort framställningen.

3)

Senaste lydelse 2005:987.

4) Kan belopp, som avses med bifallen framställning om verkställighet här i riket, icke indrivas, skall meddelande om vad som åtgjorts och om anledningen till att indrivning ej kunnat ske lämnas till den myndighet som begärt verkställigheten.

4)

Senaste lydelse 2005:987.

Har i samband med begäran om indrivning av böter eller vite hemställts om verkställighet av förvandlingsstraff, som bestämts för det fall att betalning ej sker, skall Kronofogdemyndigheten söka erhålla betalning. Kan indrivning ej ske, skall Kronofogdemyndigheten överlämna ärendet till Kriminalvården för prövning av frågan om verkställighet av förvandlingsstraffet. Kriminalvården får, innan verkställighetsfrågan avgörs, hos Kronofogdemyndigheten begära ytterligare åtgärd för indrivning.

Om framställning om verkställighet av förvandlingsstraff görs utan samband med begäran om betalning eller sedan sådan begäran bifallits här, får Kriminalvården, innan verkställighetsfrågan avgörs, hos Kronofogdemyndigheten begära ytterligare åtgärd för indrivning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:754

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)