Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:892

Utkom från trycket den 26 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken

1)

Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.

dels att 38 kap. 20 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:431) om ändring i nämnda balk skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:431) om ändring i nämnda balk skall införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som har orsakats av den dömde vid sådant oavlönat arbete som avses i 27 kap. 2 a § första stycket, 28 kap. 2 a § första stycket samt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1.

4. Den äldre lydelsen av 38 kap. 19 § skall fortfarande tillämpas för påföljd som före ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket 2.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)