Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:892 Utkom från trycket den 26 juni 2006Lag om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken;utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294. föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 38 kap. 20 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:431) om ändring i nämnda balk skall ha följande lydelse, dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:431) om ändring i nämnda balk skall införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.38 kap.20 §20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som har orsakats av den dömde vid sådant oavlönat arbete som avses i 27 kap. 2 a § första stycket, 28 kap. 2 a § första stycket samt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1.4. Den äldre lydelsen av 38 kap. 19 § skall fortfarande tillämpas för påföljd som före ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket 2.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMHedvig Trost(Justitiedepartementet)